fbpx

Miljöorganisationer bestrider att EU klassificerar vindkraft som miljövänlig

Miljöorganisationer bestrider att EU klassificerar vindkraft som miljövänlig i taxonomin

Överklagande till Europeiska Unionens allmänna domstol för att bestrida att vindkraft har klassificerats som ett av de energislag som anses vara fördelaktiga för miljön (taxonomin).

Motvind Sveriges franska samarbetspartners Fédération Environnement Durable och Vent de Colère har, tillsammans med andra miljöorganisationer, biträdda av en europeisk advokatbyrå, lämnat in ett överklagande till Europeiska Unionens allmänna domstol. De ifrågasätter att land- och havsbaserad vindkraft har klassificerats som ett av de energislag som anses vara fördelaktiga för miljön (taxonomin).

Den europeiska verkställande makten struntar i sina egna länders klimatlagar

De anser att den europeiska verkställande makten i och med detta struntar i sina egna länders klimatlagar, och hänvisar särskilt till det faktum att vindkraft är ett intermittent energislag. Kommissionen har inte bemödat sig om att se till verkligheten, nämligen att när det inte blåser blir man beroende av kraftverk som drivs med gas, kol, brunkol eller någon annan fossil källa.

Kommissionen har inte bemödat sig om att se till verkligheten, nämligen att när det inte blåser blir man beroende av kraftverk som drivs med gas, kol, brunkol eller någon annan fossil källa.

De hävdar att villkoren för att inkludera vindkraft i taxonomin inte gör det möjligt att beräkna hur pass mycket utsläppen av växthusgaser verkligen minskar, eftersom det inte har gjorts någon tillräckligt exakt teknisk utredning. Särskilt på grund av bristen på definition av ”fysiska och icke-fysiska lösningar” som avsevärt minskar klimatriskerna.

Brister och brott

De fyra miljöorganisationerna kritiserar även andra punkter i sitt yttrande, i synnerhet dessa:

  • Brister i incitament och styrmedel, tvärtemot vad som föreskrivs i europeiska regelverk.
  • Brott mot Århuskonventionen.
  • När det gäller vindkraft, förekomsten av betydande skador över stora land- och havsområden – enligt det så kallade ”DNSH”-kravet (Do no significant harm=gör ingen betydande skada).

”Klimatvänliga” regler som syftar till att kanalisera kapitalflöden

Starkt kritiserad på andra håll är EU:s ”taxonomi”, som särskilt inkluderar gas, en uppsättning regler som definierar investeringar som kan klassificeras som ”klimatvänliga” och som syftar till att kanalisera kapitalflöden mot hållbara aktiviteter som syftar till att minska utsläppen av växthusgaser. Organisationerna Greenpeace och Climate Earth har opponerat sig mot EU Taxonomin gällande gas och kärnkraft. 

Syftet med EU:s taxonomi är att hjälpa investerare att identifiera och jämföra miljömässigt hållbara investeringar genom ett gemensamt klassificeringssystem för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter. Taxonomin är ett viktigt verktyg för att nå EU:s klimatmål och målsättningarna inom EU:s gröna tillväxtstrategi, den gröna given.

Miljöbalken klassificerar vindkraft som miljöfarlig verksamhet

Miljöbalkens regler gäller för alla åtgärder och verksamheter som på något sätt motverkar att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. Enligt Miljöbalken klassificeras vindkraft som miljöfarlig verksamhet.

Överklagandet på franska:

Bruxelles le 29/09/2022 
Recours devant le Tribunal de l’Union Européenne pour contester le classement des éoliennes dans la dans la liste des énergies considérées comme vertueuses pour l’environnement (Taxonomie).  La Fédération  Environnement Durable et Vent de Colère  et d’autres ONG environnementales  assistées d’un cabinet d’avocat européen ont déposé un recours devant le Tribunal de l’Union Européenne contestant le classement  de l’éolien terrestre et l’éolien en mer dans la liste des énergies considérées comme vertueuses pour l’environnement (taxonomie).   

Elles estiment que l’exécutif européen bafoue ses propres lois sur le climat avec cette décision, citant notamment le fait que ce sont des énergies intermittentes et que la Commission n’a pas pris la peine de s’assurer, qu’ en l’absence de vent, celles-ci n’impliquaient pas, l’utilisation de centrales électriques fonctionnant au gaz, au charbon, à la lignite ou à toute autre source de combustibles fossiles solides.     

Elles affirment que les conditions d’inclusion de l’éolien dans la taxonomie ne permettent pas de quantifier son impact réel dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre car il n’y eu aucun examen technique suffisamment précis en raison notamment de l’absence de définition des « solutions physiques et non physiques » qui réduisent substantiellement les risques climatiques. Plusieurs autres critiques sont incluses de la plainte déposée par les quatre ONG et plus particulièrement :  

  • L’absence de motivation, contrairement à ce qui est prévu dans la règlementation européenne. 
  • La violation de la convention d’Aarhus.      
  •  L’existence, concernant l’éolien, de dommages significatifs  sur des vastes zones terrestres et maritimes – suivant le  critère dit de ”DNSH – do no significant harm”.

Vivement critiquée par ailleurs , la  ”taxonomie” de l’UE, qui comprend notamment le gaz, est un ensemble de règles définissant les investissements pouvant être qualifiés de ”respectueux du climat” et visant à  canaliser les flux de capitaux vers des activités durables destinés à la réduction des émissions des gaz à effet de serre.

Contacts  https://environnementdurable.net & https://www.ventdecolere.org

Jean-Louis Butré +33 6 80 99 38 08 // contact@environnementdurable.net
Daniel Steinbach +33 6 40 89 49 82//  contact@ventdecolere.org

Dela gärna »

Motvind Sverige logo
Sök
Arkiv

Senaste artiklarna

Inga fler inlägg att visa

Är du drabbad av vindkraft?

Om du är medlem i vår rikstäckande förening Motvind Sverige är du välkommen att skicka in din historia till oss. Fyll i vår enkät genom knappen nedan, där kan du även bli medlem om du inte redan är det.

Byn Piggaboda vid Lyngsåsa Vindkraftspark i Alvesta kommun