fbpx
Vindkraft

Vindkraftens
konsekvenser

Svensk landsbygd förorenas av vindkraftsindustrier varav flertalet ägs av utländska bolag. Den förda politiken, som gett direktiven om en utbyggnad utan hänsyn till människan, har förorsakat skador för många miljarder. De som drabbats ska givetvis ersättas i enlighet med svensk lagstiftning.

Foto: Vy över industriell vindkraft i tyska Nordex skandalomsusade vindkraftsprojekt i Viksjö i Härnösands kommun med 114 vindkraftsturbiner.

Innehållsförteckning

Bakgrund

Vindkraft utan hänsyn

Svensk landsbygd förorenas av vindkraftsindustrier varav flertalet ägs av utländska bolag. Men även svenska Vattenfall har på direktiv från regeringen orsakat stora skador.

• Unika våtmarker och skog har skövlats.
• Människor har fått hälsoproblem av vindkraftsturbinernas buller, även ljus och skuggor förorsakar hälsoproblem i bostäder.
• Fallande fastighetsvärden och osäljbara hus har inneburit stora förluster för drabbade.
• Vattentäkter har förorenats.

Den förda politiken, som gett direktiven om en utbyggnad utan hänsyn till människan, har förorsakat skador för många miljarder. De som drabbats ska givetvis ersättas i enlighet med svensk lagstiftning.

____________

Bild: Piggaboda, Lyngsåsa Vindkraftspark med 22 vindturbiner som är 210 meter höga togs i drift 2021. Vindparken har redan haft två utländska ägare. Läs fallstudien om Piggaboda här »

Byn Piggaboda vid Lyngsåsa Vindkraftspark i Alvesta kommun
Idyllen i byn Piggaboda i Alvesta kommun innan Lyngsåsa Vindkraftspark byggdes
Idyllen i byn Piggaboda i Alvesta kommun innan Lyngsåsa Vindkraftspark byggdes.

Film: Piggaboda, Lyngsåsa Vindkraftspark med 22 vindturbiner som är 210 meter höga togs i drift 2021. Vindparken har redan haft två utländska ägare. Läs mer om Piggaboda här »

Egendomsskydd och allemansrätt

Den svenska regeringsformen

Den svenska regeringsformen, som är en av fyra grundlagar, är tydlig.

Egendomsskydd och allemansrätt:
15 §   Var och ens egendom är tryggad genom att ingen kan tvingas avstå sin egendom till det allmänna eller till någon enskild genom expropriation eller något annat sådant förfogande eller tåla att det allmänna inskränker användningen av mark eller byggnad utom när det krävs för att tillgodose angelägna allmänna intressen.

Den som genom expropriation eller något annat sådant förfogande tvingas avstå sin egendom ska vara tillförsäkrad full ersättning för förlusten. Ersättning ska också vara tillförsäkrad den för vilken det allmänna inskränker användningen av mark eller byggnad på sådant sätt att pågående markanvändning inom berörd del av fastigheten avsevärt försvåras eller att skada uppkommer som är betydande i förhållande till värdet på denna del av fastigheten. Ersättningen ska bestämmas enligt grunder som anges i lag.

Alla ska ha tillgång till naturen enligt allemansrätten oberoende av vad som föreskrivits ovan.

Statsskickets grunder:
2 §  Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.

Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd ska vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Särskilt ska det allmänna trygga rätten till arbete, bostad och utbildning samt verka för social omsorg och trygghet och för goda förutsättningar för hälsa.

Det allmänna ska främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer.

Källa: Sveriges Riksdag, Kungörelse (1974:152)  www.riksdagen.se

 

Politik

Regeringens ansvar

Drastiska förändringar

2014 ingick Socialdemokraterna en överenskommelse med Miljöpartiet om en drastisk förändring av det svenska energisystemet. Kärnkraften skulle stängas och istället ska det byggas vindkraftverk som ersättning.

Men frågan har också drivits av tidigare regeringar genom Centern där Maud Olofsson (C) lade ut en röd matta för industrin genom det politiska beslutet att vältra över kostnaderna på elkonsumenterna med det som kallas elcertifikat. Hon har senare honorerats av vindkraftsindustrin genom fina uppdrag i styrelser för bland annat vindkraftsbolaget Arise. Även hennes son försörjer sig inom vindkraftsindustrin.

Varningar från expertis

Centern har i sitt regeringssamarbete backat upp Socialdemokraternas och Miljöpartiets politik för vindkraft. Detta trots varningar om dess problem från bland annat Ingenjörsvetenskapsakademien, Svenska Kraftnät och Svenskt Näringsliv. Regeringen har ignorerat varningarna om att en väderberoende elförsörjning inte fungerar.

Idag ser vi resultatet av förd politik när Sveriges elnät är på gränsen till att klappa ihop då det inte klarar av att balansera utifrån väder och vind. Men värst är den skövling av unik natur som pågår runt om i Sverige för att bygga gigantiska dysfunktionella stålverk i områden som tidigare varit tysta och bestått av värdefull natur, skog och unika vattenområden.

Tusentals svenskar har fått se sina hem ödeläggas av storskalig vindkraft som lagt en död hand över svensk landsbygd.

Läs mer: ”Vindkraften sänker fastighetsvärden med hundratals miljarder”: ”Vindkraften har sänkt fastighetsvärdena i Sverige med hundratals miljarder kronor, anser advokaten Hans Kindstrand, baserat på en KTH-studie. Villaägarna har nu lyft frågan, och i Västervik hotar över tusen fastighetsägare att i en grupptalan kräva skadestånd, om vindkraftsplanerna förverkligas.” Artikel av Svenolof Karlsson, skribent på Second Opinion Energi som drivs på uppdrag av branschorganisationen Energiföretagen Sverige.

Film: Vattenfalls vindkraftspark Stor-Rotliden ligger i Åsele kommun, ungefär 20 kilometer norr om Fredrika. Vindkraftsparken består av 40 stycken 140 meter höga vindkraftverk av modellen Vestas V 90. Här syns dess störningseffekter i form av skuggor, reflexer och ljud som påverkar både människor och djur i den omgivande naturen. Energimyndigheten rekommenderar ”tillfällig avstängning och markiser” vid denna typ av problem under soliga dagar. Läs mer här »

Vy över industriell vindkraft i tyska Nordex skandalomsusade vindkraftsprojekt i Viksjö i Härnösands kommun med 114 vindkraftsturbiner.

Vy över industriell vindkraft i tyska Nordex skandalomsusade vindkraftsprojekt i Viksjö i Härnösands kommun med 114 vindkraftsturbiner. Läs mer hos Svt Granskning här » Miljarder i satsning på ny vindkraftpark i Viksjö har lämnat småföretagare i kris

Björn Gillberg om vindkraftskolonialismen.

Grafik: Vindkraftsdrabbad livsmiljö och sänkta fastighetsvärden. Foto © Patrik Tikka amp.se

Central politik

Kommunalt veto

På lokal nivå har den förda centrala politiken skapat stora konflikter bland kommunpolitiker där flera lokala politiker valt att gå emot partipiskan och ta ställning för folkets vilja och nyttja det kommunala vetot. 

Citat Björn Gillberg: Vindkraften byggs ut i rasande fart i norra Sverige. Det rör sig ofta om utländska investeringar. Resultatet blir ödeläggelse av naturen. De, som får vindkraftparker i närområdet, får sina liv förstörda genom otrevnad och minskade fastighetsvärden.

Men nu växer motståndet mot vindkraftkolonialismen på allvar. Kommuner börjar säga nej med hjälp av det kommunala vetot. Regeringens svar är en utredning om möjligheterna att ta bort vetorätten. Miljö- och klimatministern Isabella Lövin har gett miljöpartisten och vindkraftivraren Lise Nordin uppdraget att leda utredningen. Mer från Björn Gillberg på YouTube »

Dokument: Advokat Hans Kindstrand ”Kommunernas ansvar vid tillstyrkan av vindkraft – skydd för äganderätten av näraliggande fastigheter vid en vindkraftsetablering”. Ladda ner dokumentet som pdf här »

Läs fler artiklar från Advokat Hans Kindstrand på tidningen Advokaten Tidskrift för Sveriges Advokatsamfund »

Utländska bolag

Vindkraften ägs till 90 procent av utländska bolag

De verk som byggts sedan Socialdemokraterna och Miljöpartiet beslutade om utbyggnaden av industriell vindkraft ägs idag till 90 procent av utländska bolag som inte betalar någon skatt i Sverige, de har inte heller några anställda i de bolag som äger vindkraftverken. De utländska bolagen betalar inga avgifter för att använda det svenska elnätet och elen säljs till utländsk industri via förmånliga PPA-avtal (power purchase agreement). Något som inte heller kommer Sverige till gagn. Det är svenska elkonsumenter som betalar med skatter och avgifter på elfakturan och för en dyrare el.

Konfiskering av svensk landsbygd

I princip har partierna tillåtit att utländska bolag inklusive statliga Vattenfall konfiskerat svensk landsbygd, utan att ersätta de drabbade fastighetsägarna, vilket är i strid mot den svenska grundlagen Regeringsformen. Pengarna för elen och elen försvinner utomlands. Motvind Sverige arbetar för full kompensation åt drabbade människor.

Argumentet att Sverige ska vara förnyelsebart och gå i bräschen för väderberoende vindkraft har visat sig vara ohållbart. Särskilt för ett land som släpper ut en tusendel av all världens koldioxid och ett land som innan vindkraftsutbyggnaden var helt koldioxidneutralt i sin energiproduktion, via vattenkraft och kärnkraft.

Samtidigt som det statliga kinesiska kärnkraftsbolaget CGN bygger vindkraftsindustrier på svenskt territorium och ödelägger vår natur, bygger de nya kolkraftverk och kärnkraftverk i Kina som är världens största utsläppare av koldioxid. Länk CGN » China General Nuclear Power Corporation

Fiske bland dimslöjor en sommarnatt i Västernorrland Foto © Ingemar Thulin
Fiske bland dimslöjor en sommarnatt i Västernorrland. Foto © Ingemar Thulin.
Fjällnatur i Västernorrland Foto © Ingemar Thulin
Fjällnatur i Västernorrland. Foto © Ingemar Thulin.

Film: Doris & Rune i Krokek som blivit grannar med ett vindkraftverk, ca 300 meter från bostaden. © Huggorm Productions och Rättvis vind i Holaveden

Foto ledamöter & partier © Sveriges Riksdag 

Ansvar

Politikerna som bär ansvar

Här är politikerna som bär ansvar för skövlingen av svensk natur och att människors hem blir värdelösa. Dessa politiker har beslutat att svensk landsbygd ska förvandlas till ett industriområde.

Fallstudie: Doris & Rune i Krokek blev grannar med ett vindkraftverk, ca 300 meter från bostaden. När solen är på väg ner så ger vindkraftverkets vingar ifrån sig skuggor som slår över gården upp till 90 minuter varje kväll under hela sommarhalvåret.

Läs fler fallstudier här >

Film: Skuggningsstörning av vindkraft i Tuggarp.  Vindkraftsstörning, så kallad skuggningseffekt, kan vara tre gånger så stor. Ett mycket störande och huvudvärksframkallande element. ”De periodiska skuggor från vindkraftverk som kan uppstå vid soligt väder kan vara mycket störande för dem som stadigvarande uppehåller sig, lever eller arbetar på platsen”.  ©  Bevara Örserum