fbpx
Politiska partier och attityder till vindkraft

Svensk Vindpolitik

Den industriella vindkraften påverkar främst natur och människor utanför storstäderna, när natursköna och tysta bygder omvandlas till gigantiska industriområden. Storskalig vindkraft lägger en död hand över landsbygden och utarmar dess framtida möjligheter till hållbar utveckling.

Hela idén med vindkraft bygger på en naiv politisk ideologi och det är i politiken frågan om vår framtida energiförsörjning avgörs. Valet 2022 kommer att vara avgörande för hela Sveriges framtid.

Här presenterar vi hur partierna förhåller sig till energipolitiken.

Innehållsförteckning

Politiska partier och attityder till vindkraft

Storskalig vindkraft och energifrågan var kanske den viktigaste valfrågan 2022. Den industriella vindkraften påverkar främst natur och människor utanför storstäderna, när natursköna och tysta bygder omvandlas till gigantiska industriområden. Storskalig vindkraft lägger en död hand över landsbygden och utarmar dess framtida möjligheter till hållbar utveckling.

Många landskap har redan blivit förstörda för alltid av denna så kallade gröna energipolitik som är kortsiktig och har kommit att förknippas med tvång, trauman och ett korrupt samhälle. Den förda politiken är inte förankrad i de breda leden. Det har hållits två lokala folkomröstningar om vindkraft i Sverige. I båda kommunerna, Sorsele och Malung, röstade medborgarna Nej till Vindkraft. Detta torde vara ett bevis på vad insatta medborgare vill.

För både företag och vanliga elkonsumenter innebär utbyggnaden av väderberoende energi att elpriserna skenar och Sverige blir alltmer beroende av fossilkraft då vindkraften bara levererar ibland – när det blåser lagom. Hela idén med vindkraft bygger på en naiv politisk ideologi och det är i politiken frågan om vår framtida energiförsörjning avgörs. Valet 2022 kommer att vara avgörande för hela Sveriges framtid.

Var står partierna i vindkraftsfrågan?

Regeringen tillsammans med Miljöpartiet, Centern och Vänsterpartiet vill se en fortsatt kraftig utbyggnad av storskalig vindkraft, både på landsbygden och till havs. En röst på dessa partier innebär en röst på mer industriell vindkraft överallt.

Samtliga oppositionspartier vill se mer kärnkraft. Men Kristdemokraterna, Liberalerna och Moderaterna vill samtidigt se en fortsatt utbyggnad av storskalig vindkraft. Sverigedemokraterna och Medborgerlig Samling är de enda partier som på nationell nivå säger nej till industriell vindkraft, såväl till havs som till lands.

För svenska landsbygdskommuner var detta den största frågan i valet 2022. Två lokala folkomröstningar har redan före valet genomförts i Sorsele och Malungs kommuner. Där har folket sagt nej till en utbyggnad av storskalig vindkraft. Men folket har blivit överkörda av de styrande politikerna. I Malung är det Socialdemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna som kört över folket, i Sorsele är det Centerpartiet och Vänstern som kört över folket.

Demokratin är satt ur spel i denna fråga som avgörs i politiken. Blocket med Miljöpartiet, Socialdemokraterna, Vänstern och Centerpartiet har inte lyssnat på folkviljan, dessa partier är emot kärnkraft och positiva till vindkraft.

Tips: Det internationella energibolaget Uniper vill bidra till en allsidig belysning av energipolitiken inför valet den 11 september, och har därför tagit initiativ till intervjuserien Energivalet 2022 med riksdagens energipolitiska talespersoner. Läs mer här » 

(MP)

Miljöpartiet

Miljöpartiet logo

Miljöpartiet vill att fler ska ta del av vindkraftens vinster!

Kommuner, markägare och alla de som bor omkring vindkraftverk ska vara med och dela på avkastningen. Vindkraften ska vara en motor i den lokala välfärden. Vindkraften ska ge resurser för att kommunen kan anställa fler personer i vård och skola och den ska ge närboende mer pengar i plånboken. Därför presenterar vi nu ett helhetspaket för att svenska folket ska kunna ta del av vinsten från vindkraften!

Miljöpartiet vill att även svenska folket ska få möjlighet att var delaktiga i energiomställningen genom att ha solpaneler på sitt eget tak eller äga vindkraft tillsammans med andra. Därför föreslår vi att fler får ta del av vind- och solkraftens vinster och göra sig oberoende av de stora elbolagen.

Miljöpartiet vill att närboende alltid ska få rätten att köpa andelar och bli delägare när det byggs vindkraft där man bor. Danmark har använt det här systemet framgångsrikt i många år. Många vill dra sitt strå till stacken i energiomställningen, äga sin egen el och därmed få makt över elräkningen.

Även kommunen som helhet är en aktiv part vid vindkraftsetableringar och förtjänar därför ett erkännande om den bidrar till grön omställning. Miljöpartiet föreslår att fastighetsskatten ska stanna i den kommun där vindkraften står, istället för att som idag gå rakt ner i finansministerns statskassa. Ju mer vindkraft en kommun bygger desto större ersättning. Blekinges kommuner skulle med vårt förslag årligen få 1 miljon kronor med dagens antal vindkraftverk.

Det har funnits en oro hos markägare och närboende om att priserna går ned på fastigheter. Då tycker vi att det är rimligt att de får ta del av de vinster som samhället får när det produceras ny grön el. Det är en rättviseaspekt som vi nu möter!

Nu är det dags att vi lär av andra länder och ger möjligheter till en folkrörelse där människor får ta makten över sin elräkning och samtidigt tjäna en slant på sitt bidrag till en grön omställning.

Text från www.mp.se/politik/vindkraft

(V)

Vänsterpartiet

Vänsterpartiet logo

Text från Kristin Olofsson | Politisk sekreterare 

En kraftig utbyggnad av havsbaserad vindkraft tillsammans med en väsentligt mer utvecklad vätgasproduktion och vätgaslagringskapacitet, för att på så sätt jämna ut toppar och dalar i elförsörjningen under året, menar vi är en förutsättning för att klara elförsörjningen framöver.

– Vänsterpartiet har under 2022 presenterat historiska satsningar på såväl förnybar energiproduktion som investeringar i elnätet och energieffektivisering. Satsningarna på förnybar energiproduktion omfattar 50 miljarder kronor till investeringar i lokal förnybar elproduktion på 10 år, till ett konkurrenskraftigt elpris, med kravet att det ska vara till gagn för svenska hushåll och svensk industri. Det omfattar investeringar till såväl lokal förnybar elproduktion som överföringskapacitetsutbyggnad till lokal- och regionalnät, samt anslutningsnoder till transmissionsnät.

– Vänsterpartiet menar att den s.k. bygdepengen, eller närområdesersättningen, måste utvecklas. Närområdesersättningens problem i dag är att den är frivillig och förhandlingsbar och endast går till närområdet genom organisationer (ofta byalag) och inte till hela kommunen. Vänsterpartiet vill öka acceptansen för vindkraft genom att lagstifta om en produktionsbaserad ekonomisk ersättning som går till de lokalsamhällen där vindkraft byggs.

– Formerna för kommunernas inflytande på vindkraftssidan måste förändras, och det kommunala vetot mot vindkraft bör avskaffas. Kommunerna bör dock på ett tidigt stadium involveras och vara med i processen. Det är även viktigt att upprätthålla höga krav på en rättssäker prövning med hänsyn till människors hälsa och miljön. Kommunernas åsikt ska väga tungt, men i ett läge där Sverige på energiområdet ska gå från fossil energi och kärnkraftsenergi till förnybar energi är ett kommunalt veto orimligt.

– Energikommissionen liksom den energipolitiska överenskommelsen menar att anslutningsavgifterna till stamnätet för havsbaserad vindkraft bör slopas. Vänsterpartiet är positivt till detta, även om det krävs ytterligare åtgärder för att främja verksamheten.
– Vänsterpartiet menar att det måste vara fullt möjligt att både bygga ut den havsbaserade vindkraften där förutsättningarna är som bäst och ge Försvarsmakten rimliga förutsättningar för övningsverksamhet och vill därför uppdra åt Försvarsmakten att återkomma med ett underlag för hur övningsverksamheten kan organiseras utan att utgöra ett hinder för byggandet av havsbaserad vindkraft på lång sikt.

– Regeringen bör ge Svenska Kraftnät i uppdrag att bygga den s.k. Gotlandskabeln.

– Dagens elnät räcker inte till för att utbyggnaden av vindkraftsel i norra Sverige ska komma hela landet till del. Det är därför av största vikt att nätkapaciteten byggs ut så att elen kan överföras till södra Sverige där elproduktionen är lägre än elförbrukningen.

Text från Kristin Olofsson | Politisk sekreterare  www.vansterpartiet.se/var-politik/politik-a-o/vindkraft

(C)

Centerpartiet

Centerpartiet logo

För att möta ett växande elbehov i Sverige kommer den havs- och landbaserade vindkraften vara central. Vindkraft är det kraftslag som går snabbast att bygga ut i stor skala och därför behöver vindkraften få goda förutsättningar. Sverige har stor potential att öka andelen vindkraft ytterligare.

Centerpartiet vill:

 • Snabba på utbyggnaden av vindkraft för att se till att Sverige kan möta det ökande elbehovet, inklusive havsbaserad vindkraft
 • Att fastighetsskatten för industri- och elproducerande fastigheter ska gå tillbaka till regioner och kommuner, och ge närboende som påverkas ersättning
 • Förbättra samexistensen mellan Försvarsmaktens intressen och vindkraften

Text från www.centerpartiet.se/var-politik/politik-a-o/energi/vindkraft

(S)

Socialdemokraterna

Socialdemokraterna logo

Socialdemokraterna vill se fortsatt utbyggnad av mer förnybar energi som vindkraften och har lanserat ett vindkraftspaket i fyra delar:

1. Tidigarelägga och göra kommunernas vetorätt mer förutsägbar. Proposition om detta har tyvärr inte tagits av riksdagen.
2. Stärka incitamenten till kommuner och lokalsamhällen för utbyggd vindkraft.
3. Snabba på och effektivisera regeringens handläggning av havsbaserad vindkraft.
4. Tillsatt en utredning om system för hur aktörer ska tilldelas ensamrätt att etablera havsbaserad vindkraft i specifika områden.

Underlättar utbyggnaden av vindkraft till havs. Det är därför viktigt att vi fortsätter att bygga och investera i förnybar energi, som vindkraft, i Sverige. Därför fattade den socialdemokratiska regeringen beslut om att förenkla utbyggnaden av vindkraft till havs, vilket kan ge kraftigt ökad energiproduktion, särskilt i södra Sverige. Idag finns det ansökningar (alla kommer inte realiseras) om anslutning hos Svenska Kraftnät som motsvarar över 350 TWh el, bara för södra Sverige. Det är mer än dubbelt så mycket som vår årsförbrukning i hela Sverige. Nu förbrukar vi 140 TWh el per år – i hela Sverige.

Genom att göra det lättare att bygga ut havsbaserade vindkraft så bidrar vi till ett elsystem med hög leveranssäkerhet, låg miljöpåverkan och el till konkurrenskraftiga priser. Genom att vi pekat ut ett antal havsområden lämpade för havsbaseradvindkraft vill vi underlätta utbyggnaden. I ett första steg har områden som kan ge 20-30 TWh pekats ut. Det motsvarar den sammanlagda elförbrukningen i Skåne, Blekinge, Halland, Kalmars och Kronobergs län. Vi har samtidigt gett berörda myndigheter i uppdrag att peka ut ännu fler områden för utbyggnad på ytterligare 90 TWh.

Detta betyder att vi vill möjliggöra snabbare utbyggnad av totalt 120 TWh – motsvarande elförbrukningen för nästa lika mycket som Sverige årligen förbrukar (ca 140 TWh). Inte minst den havsbaserade vindkraften kommer vara av största vikt för att trygga vår energiförsörjning och nå våra klimatmål.

Text från www.socialdemokraterna.se/var-politik/a-till-o/vindkraft

(SD)

Sverigedemokraterna

Sverigedemokraterna logo

Sverigedemokraterna har under lång tid värnat långsiktighet i energiförsörjningen med stabila, planerbara kraftslag: vattenkraft och kärnkraft. Detta har inte regeringen gjort utan snarare verkat för motsatsen. Fyra kärnkraftsreaktorer har stängts ned sedan de rödgröna tog plats i regeringen, istället har vindkraften ökat. Problemet är att vindkraften är väderberoende, vilket ger rörlighet i pris och osäkerhet i tillgång. Det fungerar självklart inte att förlita sig på att det ska blåsa dygnet runt. Energitillgång behöver vara tillförlitlig, tillräcklig och konkurrenskraftig. Vi måste ha effektiva system med hög leveranssäkerhet.

En stabil och bra elförsörjning var det som byggde Sverige tillsammans med den svenska fliten. Elpriserna har tidigare varit låga vilket har gjort Sverige till en ledande industrination. Många svenskar arbetar idag i företag som är direkt beroende av ett lågt elpris.

 • Sänka skatten på el permanent
 • Bygga ny kärnkraft i Sverige och sätta upp en färdplan för byggandet av SMR-reaktorer
 • Upprätta en svensk forskningsreaktor kring fjärde generationens kärnkraft
 • Värna det kommunala vetot vid etablering av vindkraft
 • Stärka konkurrenskraften för fjärr- och kraftvärmen

Text från www.sd.se/vad-vi-vill/svensk-energi/

(L)

Liberalerna

Liberalerna logo

Vindkraften växer snabbt och är nu en viktig del av vår fossilfria elmix. Den kräver stora ytor och konkurrerar med andra intressen. Mer vindkraft behövs men inte överallt.

Vindkraften har växt fort de senaste åren och ger idag ett betydande tillskott till vår fossilfria elmix. När elbehovet ökar är det vindkraften och kärnkraften som kommer att stå för det mesta av den nya elproduktionen. De konflikter vindkraften skapar måste tas på allvar. Alla blåsiga platser ska inte bebyggas med vindkraft, men en del ska det.

VINDKRAFTEN – EN ETABLERAD OCH VÄXANDE DEL AV ENERGISYSTEMET

Vindkraften har växt kraftig. Den står på egna ben och byggs konkurrenskraftigt. Det behövs inga subventioner längre. Det är bra. Energislagen ska ha jämförbara spelregler.

Utbyggandet av vindkraften behöver fortsätta. Men att vindkraften kräver stora ytor leder till konflikter. Utbyggnaden måste ske i samförstånd med de människor som påverkas. Det ska finnas en verklig möjlighet att göra sin röst hörd. Alla planerade projekt kommer inte att bli av.

Att vindkraften växer betyder att den nu påverkar kraftsystemet mer än tidigare. Det märks genom att elpriset har blivit mer oförutsägbart, vilket skadar ekonomin. För att stabilisera priset – när vindkraftsutbyggnaden fortsätter – behövs det nya elanvändare som hela tiden anpassar sig efter vädret. Det skulle till exempel kunna vara produktion av vätgas som stoppas när det är ont om el.

Väderberoendet och konkurrensen med andra intressen sätter gränser för vindkraftsutbyggnaden.

Vindkraften behöver kombineras med andra fossilfria energislag för att vi ska kunna lita på att få el i tillräcklig mängd när och där vi behöver den.

Liberalerna accepterar inte förslaget att elanvändarna och de befintliga elproducenterna ska betala för den havsbaserade vindkraftens kablar in till land. De som bygger havsbaserad vindkraft kommer att få stå för kostnader de orsakar.

Text från www.liberalerna.se/politik/vindkraft

(KD)

Kristdemokraterna

Kristdemokraterna logo

Text: Jan Fjellstedt, politiskt sakkunnig

Sverige ska byta målet om att all energi ska vara förnybar till att all energi ska vara fossilfri.

Vindkraft kommer att vara en del av den totala energimixen som behövs för att vi ska kunna bygga ut den totala elproduktionen i syfte att kunna elektrifiera fordonsflottan och den tunga basindustrin.

Vi kommer att behöva bygga ut vindkraften i Sverige men det måste ske i samklang med den lokala demokratin.
De väderberoende energislagen får dock inte bli för stora i relativ storlek då elsystemets stabilitet blir negativt påverkat. Den planerbara elproduktionen måste stå för basen och dessa måste få bättre betalt för sina systemtjänster.

Skapa ett system som ger ersättning dels till fastighetsägare som påverkar av vindkraft, dels till kommunerna där vindkraft etableras. Ersättningen ska komma ifrån vindkraftsbolagen.

Vindkraft kommer att behöva byggas både på land och till havs men investeringarna måste kunna stå på egna ben, ingen subventionering av kablarna.

Text från www.kristdemokraterna.se/var-politik/politik-a-till-o/vindkraft

(MED)

Medborgerlig Samling

Medborgerlig Samling logo

”Medborgerlig Samling anser att marknaden ska styra utbyggnaden av elproduktion i Sverige. Tyvärr har elmarknaden under lång tid snedvridits av en bred flora av regleringar och subventioner. Att från regeringshåll påstå att “marknaden väljer vindkraft framför kärnkraft” är därför ohederligt.“

Medborgerlig Samlings energipolitik ska vara evidensbaserad. Fakta och beprövade erfarenheter ska ligga till grund för politiska förslag, i stället för ideologiskt färgat tyckande.

Medborgerlig Samling vill:

 • Låta marknaden styra vilken typ av osubventionerad elproduktion som ska byggas.
 • Inte införa några nya subventioner till förnybar elproduktion och avveckla de befintliga.
 • Inte reducera nätavgifterna för vindkraft eller andra intermittenta kraftslag.
 • Satsa på forskning och utveckling av fjärde generationens kärnkraft för att utveckla en långsiktig energilösning för Sverige.
 • Ansluta Sverige till internationella samarbetsorganisationer för Gen IV, exempelvis genom GIF (=Generation IV International Forum).
 • Fortsatt underhålla existerande reaktorer så länge som de behövs för att garantera en stabil elförsörjning.
 • Ta bort restriktionerna för hur många kärnkraftsreaktorer som får finnas i Sverige och var de får ligga.
 • Öppna för att bygga små modulära reaktorer i Sverige.

Energipolitiskt program medborgerligsamling.se > 

(M)

Moderaterna

Moderaterna logo

Sveriges elproduktion har under lång tid kännetecknats av låga utsläpp tack vare vår vattenkraft och kärnkraft, som på senare år har kompletterats med en ökad andel vindkraft.

Vår elförsörjning har länge varit trygg och stabil, men på senare år har det skett en förändring och Sverige står nu inför stora utmaningar på energiområdet.

Efterfrågan på ren el är stor redan i dag och kommer över öka ännu mer framöver. Experter menar att det handlar om åtminstone en dubblering av efterfrågan på ren el jämfört med i dag, i takt med att transporter och industrier ska elektrifieras för att fasa ut fossila bränslen. Vi måste rusta elsystemet för att möjliggöra denna förändring.

Moderaterna vill bevara befintlig kärnkraft och satsa på nästa generations kärnkraft
Kärnkraften är avgörande för en trygg och stabil elförsörjning samt för att vi ska kunna minska våra utsläpp. Den producerar inte bara ren energi utan utsläpp den tillför också helt väsentliga funktioner för att vårt elsystem ska kunna fungera. Det är också ett energislag som kan producera el dygnet runt, året om oavsett väderförhållanden. Ska vi klara att minska våra utsläpp och ha ett fungerande elsystem är kärnkraften nödvändig.

Moderaterna vill behålla all befintlig kärnkraft Sverige har i dag. För att möjliggöra fortsatt kärnkraftsproduktion i Sverige måste vi skapa långsiktiga förutsättningar för kärnkraften. För att göra det måste vi ändra det energipolitiska målet från 100 procent förnybart till 100 procent fossilfritt till 2040. Moderaterna vill också att energislag, som kärnkraft, som tillhandahåller viktiga funktioner till vårt elsystem får betalt för det. Vi vill också skapa förutsättningar för att möjliggöra förlängd drift av de kärnkraftsreaktorer vi har i dag.

Moderaternas förslag:

 • Ändra det energipolitiska målet för att möjliggöra ett 100 procent fossilfritt elsystem 2040.
 • Ge planerbara kraftslag betalt för de systemviktiga funktioner de tillhandahåller
 • Satsa mer pengar på forskning och utveckling av små modulära reaktorer.
 • Avskaffa förbudet i lagstiftningen om att det inte får finnas fler än 10 kärnkraftsreaktorer i Sverige.

Moderaterna vill snabba på utbyggnaden av elnäten i Sverige.
Elnäten behöver byggas ut i snabbare takt än i dag för att det ska gå att överföra el mellan olika delar av landet. I dag finns det företag i Syd- och mellansverige samt våra storstäder som inte har kunnat växa på grund av att elnäten inte är tillräckligt utbyggda.

Vad har den moderatledda regeringen gjort under sina första 100 dagar på energiområdet?

 • Ökat incitamenten för kommuner att medverka till utbyggd vindkraft
 • Givit Energimyndigheten i uppdrag att utreda hur solcellspaneler och vindturbinblad till vindkraftverk i högre utsträckning ska kunna omhändertas på ett giftfritt och cirkulärt sätt.

Text från www.moderaterna.se/var-politik/energi

(AfS)

Alternativ för Sverige

Alternativ för Sverige logo

”Sveriges lands- och glesbygd, i våra unika landskap från norr till söder, erbjuder människan ett liv nära djur och natur, ett livskraftigt civilsamhälle, små och naturliga gemenskaper, och avstånd till städernas stress, trängsel och buller.”

Alternativ för Sverige vill:

 • Stoppa all vidare vindkraftsutbyggnad
 • Stäng ned och avveckla befintlig vindkraft
 • Återställ naturlandskapet från avvecklad vindkraft i den mån det är möjligt
 • Värna det kommunala vetot mot vindkraft
 • Samhällsviktig infrastruktur ska vara svenskägd
 • En teknikneutral politik för energi och infrastruktur utan subventioner eller straffskatter

Alternativ för Sverige anser att det var fel av Sverige att satsa på storskalig vindkraft. Vindkraften har förstört ovärderliga naturvärden och inneburit att svensk energiproduktion idag inte går att planera, vilket orsakar extrema prisförändringar beroende på väder. Vi anser att alla planer på att fortsätta vindkraftsutbyggnaden måste stoppas omedelbart. Dessutom bör befintliga vindkraftsparker gradvis stängas ned och demonteras, och i den mån det överhuvudtaget är möjligt ska landskapet återställas. Mindre, lokala vindkraftverk som försörjer ett eller flera hus i direkt anslutning till verket har vi inga problem med. Så länge vindkraften byggs ut i Sverige, bör maximal makt till kommunerna ges om att kunna stoppa oönskad produktion. Kommunala folkomröstningar ska alltid hållas, och resultatet respekteras, inför vindkraftsbyggnation. Kommunernas rätt att lägga in veto ska försvaras.

Text från www.alternativforsverige.se/politik/miljo-och-energi

POLITIK & Vindkraft

Var står de politiska partierna i frågan om vindkraft? Här publicerar vi löpande artiklar relaterade till politik och vindkraft.

Älgko i svensk natur. Foto © Kristian Berggren.
Politik
Motvind Sverige

Intervjuserie Energivalet 2022

Det internationella energibolaget Uniper vill bidra till en allsidig belysning av energipolitiken inför valet den 11 september, och har därför tagit initiativ till intervjuserien Energivalet

Läs mer »