fbpx
Politiska partier och attityder till vindkraft

Politik

Den industriella vindkraften påverkar främst natur och människor utanför storstäderna, när natursköna och tysta bygder omvandlas till gigantiska industriområden. Storskalig vindkraft lägger en död hand över landsbygden och utarmar dess framtida möjligheter till hållbar utveckling.

Hela idén med vindkraft bygger på en naiv politisk ideologi och det är i politiken frågan om vår framtida energiförsörjning avgörs. Valet 2022 kommer att vara avgörande för hela Sveriges framtid.

Här presenterar vi hur partierna förhåller sig till energipolitiken.

Innehållsförteckning

Politiska partier och attityder till vindkraft

Storskalig vindkraft och energifrågan är kanske den viktigaste valfrågan 2022. Den industriella vindkraften påverkar främst natur och människor utanför storstäderna, när natursköna och tysta bygder omvandlas till gigantiska industriområden. Storskalig vindkraft lägger en död hand över landsbygden och utarmar dess framtida möjligheter till hållbar utveckling.

Många landskap har redan blivit förstörda för alltid av denna så kallade gröna energipolitik som är kortsiktig och har kommit att förknippas med tvång, trauman och ett korrupt samhälle. Den förda politiken är inte förankrad i de breda leden. Det har hållits två lokala folkomröstningar om vindkraft i Sverige. I båda kommunerna, Sorsele och Malung, röstade medborgarna Nej till Vindkraft. Detta torde vara ett bevis på vad insatta medborgare vill.

För både företag och vanliga elkonsumenter innebär utbyggnaden av väderberoende energi att elpriserna skenar och Sverige blir alltmer beroende av fossilkraft då vindkraften bara levererar ibland – när det blåser lagom. Hela idén med vindkraft bygger på en naiv politisk ideologi och det är i politiken frågan om vår framtida energiförsörjning avgörs. Valet 2022 kommer att vara avgörande för hela Sveriges framtid.

Var står partierna i vindkraftsfrågan?

Regeringen tillsammans med Miljöpartiet, Centern och Vänsterpartiet vill se en fortsatt kraftig utbyggnad av storskalig vindkraft, både på landsbygden och till havs. En röst på dessa partier innebär en röst på mer industriell vindkraft överallt.

Samtliga oppositionspartier vill se mer kärnkraft. Men Kristdemokraterna, Liberalerna och Moderaterna vill samtidigt se en fortsatt utbyggnad av storskalig vindkraft. Sverigedemokraterna och Medborgerlig Samling är de enda partier som på nationell nivå säger nej till industriell vindkraft, såväl till havs som till lands.

För svenska landsbygdskommuner är detta den största frågan i valet 2022. Två lokala folkomröstningar har redan före valet genomförts i Sorsele och Malungs kommuner. Där har folket sagt nej till en utbyggnad av storskalig vindkraft. Men folket har blivit överkörda av de styrande politikerna. I Malung är det Socialdemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna som kört över folket, i Sorsele är det Centerpartiet och Vänstern som kört över folket.

Demokratin är satt ur spel i denna fråga som avgörs i politiken. Blocket med Miljöpartiet, Socialdemokraterna, Vänstern och Centerpartiet har inte lyssnat på folkviljan, dessa partier är emot kärnkraft och positiva till vindkraft.

Tips: Det internationella energibolaget Uniper vill bidra till en allsidig belysning av energipolitiken inför valet den 11 september, och har därför tagit initiativ till intervjuserien Energivalet 2022 med riksdagens energipolitiska talespersoner. Läs mer här » 

(MP)

Miljöpartiet

Miljöpartiet logo

“I vårt Sverige glittrar solceller på taken och till havs står parker med vindkraftverk. Nu är det dags att byta från kärnkraft och fossil energi till hundra procent förnybart.”

Miljöpartiet vill:

 • ha hundra procent förnybar el och värme redan år 2030
 • satsa stort på solceller och vindkraft
 • ge stöd till alla som vill spara energi
 • fasa ut all fossil olja, kol, gas och kärnkraft
 • bygga ut smarta elnät snabbare så att trafik och industri kan drivas med el i hela landet.

Miljöpartiet vill göra Sverige världsledande med hundra procent förnybar energi från sol-, vind-, vatten- och bioenergi. Redan idag kommer mer än hälften av vår totala energi från förnybara energikällor. Förnybar el är nu mycket billigare än annan el. Nästan all elproduktion som kommer att byggas i världen till 2025 kommer att vara förnybar.

Havsbaserad vindkraft kan ersätta hela Sveriges elproduktion från kärnkraft och mer därtill. Det blåser mer till havs vilket gör att den havsbaserade vindkraften är en stabilare energikälla och har en större årsproduktion än den landbaserade.

Miljöpartiet vill att Sverige sätter upp ett mål att bygga ut den havsbaserade vindkraften med 90 TWh till 2040. Det är nästan dubbelt så mycket som dagens kärnkraft producerar.

Miljöpartiet anser att kärnkraften är smutsig, från brytningen av uran till slutförvaringen av det radioaktiva avfallet. Vi vill ersätta all farlig och smutsig kärnkraft och fossil energi med hundra procent förnybart.

Text från www.mp.se/politik/energi

(V)

Vänsterpartiet

Vänsterpartiet logo

“Klimatkrisen är akut och vi måste snabbt ställa om Sverige för att minska utsläppen. Här spelar energifrågan en avgörande roll. Vänsterpartiets mål är ett samhälle med 100 procent förnybar energiförsörjning senast år 2040. Genom att satsa på energieffektivisering och förnybar energi som sol-, vind-, bio- och geoenergi skapar vi ett ekologiskt hållbart samhälle.”

Vänsterpartiet vill:

 • Om vi inte satsar på förnybar energi nu kommer vi att få betala i framtiden i form av elbrist och stigande elpriser.
 • Genom att satsa på förnybar el kan vi hålla nere kostnaderna för klimatförändringarna. På så sätt tar vi ansvar för kommande generationer.
 • Vänsterpartiet vill till exempel se satsningar på insatser för förnybar elproduktion och stöd för att offentliga byggnader ska få möjlighet att installera sol- och vindkraft.

Text från www.vansterpartiet.se/politik/energi

(C)

Centerpartiet

Centerpartiet logo

”För att möta ett växande elbehov i Sverige kommer den havs- och landbaserade vindkraften vara central. Vindkraft är det kraftslag som går snabbast att bygga ut i stor skala och därför behöver vindkraften få goda förutsättningar. Sverige har stor potential att öka andelen vindkraft ytterligare.”

Centerpartiet vill:

 • Snabba på utbyggnaden av vindkraft för att se till att Sverige kan möta det ökade elbehovet, inklusive havsbaserad vindkraft.
 • Att fastighetsskatten för industri- och elproducerande fastigheter ska gå tillbaka till regioner och kommuner, och ge närboende som påverkas ersättning
 • Förbättra samexistensen mellan Försvarsmaktens intresse och vindkraften

Text från www.centerpartiet.se/var-politik/politik-a-o/energi/vindkraft

(S)

Socialdemokraterna

Socialdemokraterna logo

“Vi vill se fortsatt utbyggnad av förnybar energi som vindkraften och har lanserat ett vindkraftspaket i fyra delar.”

Socialdemokraterna vill:

 1. Vi tidigarelägger och gör kommunernas vetorätt mer förutsägbar.
 2. Vi snabbutreder stärkta incitament till kommuner och lokalsamhällen för utbyggd vindkraft.
 3. Vi snabbar på och effektiviserar regeringens handläggning av havsbaserad vindkraft.
 4. Vi utreder system för hur aktörer ska tilldelas ensamrätt att etablera havsbaserad vindkraft i specifika områden.

Underlättar utbyggnaden av vindkraft till havs

Det är därför viktigt att vi fortsätter att bygga och investera i förnybar energi, som vindkraft, i Sverige. Därför har den socialdemokratiska regeringen fattat beslut om att förenkla utbyggnaden av vindkraft till havs, vilket kan ge kraftigt ökad energiproduktion, särskilt i södra Sverige. Idag finns det ansökningar (alla kommer inte realiseras) om anslutning hos Svenska Kraftnät som motsvarar över 350 TWh el, bara för södra Sverige. Det är mer än dubbelt så mycket som vår årsförbrukning i hela Sverige. Nu förbrukar vi 140 TWh el per år – i hela Sverige.

Genom att göra det lättare att bygga ut havsbaserade vindkraft så bidrar vi till ett elsystem med hög leveranssäkerhet, låg miljöpåverkan och el till konkurrenskraftiga priser. Genom att vi pekat ut ett antal havsområden lämpade för havsbaserad vindkraft underlättar vi utbyggnaden. I ett första steg har områden som kan ge 20-30 TWh pekats ut. Det motsvarar den sammanlagda elförbrukningen i Skåne, Blekinge, Halland, Kalmars och Kronobergs län. Vi ger samtidigt berörda myndigheter i uppdrag att peka ut ännu fler områden för utbyggnad på ytterligare 90 TWh.

Detta betyder att vi nu möjliggör snabbare utbyggnad av totalt 120 TWh – motsvarande elförbrukningen för nästa lika mycket som Sverige årligen förbrukar (ca 140 TWh). Inte minst den havsbaserade vindkraften kommer vara av största vikt för att trygga vår energiförsörjning och nå våra klimatmål.”

Text från www.socialdemokraterna.se/regeringen-snabbar-pa-utbyggnaden-av-vindkraft

(SD)

Sverigedemokraterna

Sverigedemokraterna logo

“Den ökade andelen väderberoende kraftproduktion i Sverige och i vårt närområde har medfört att en stor del av elproduktionen inte infaller när efterfrågan är som störst.”

Detta produktionstillskott har även föranlett att Sverige numera har en stor elexport. Det problematiska med denna export är att det saknas marknadsmässiga mekanismer, då denna överproduktion inte sammanfaller med tidpunkt för el-efterfrågan. Det leder till att det ekonomiska värdet av elen blir väldigt lågt.

Sverigedemokraterna vill:

 • Behålla det kommunala vetot så att beslut alltid fattas av politikerna närmast medborgarna i kommunfullmäktige
 • Höja fastighetsskatten för vindkraft till den normala industrifastighetsskatten
 • Krav på kartering och inventering av djurliv som kan drabbas av vindkraftverken ska vara på plats vid den initiala ansökan om uppförande av vindkraftverk
 • Införa krav på att vindkraftsexploatörer ska fondera medel för framtida rivning av vindkraftverken
 • Införa en reglerad bygdepeng för vindkraften

Text från www.sd.se/our-politics/sol-och-vindkraft

Förslag från www.riksdagen.se/motion/en-hallbar-energipolitik

(L)

Liberalerna

Liberalerna logo

Vindkraften växer snabbt och är nu en viktig del av vår fossilfria elmix. Den kräver stora ytor och konkurrerar med andra intressen. Mer vindkraft behövs men inte överallt.”

Liberalerna vill:

 • Vindkraften har växt fort de senaste åren och ger idag ett betydande tillskott till vår fossilfria elmix.
 • När elbehovet ökar är det vindkraften och kärnkraften som kommer att stå för det mesta av den nya elproduktionen.
 • De konflikter vindkraft skapar måste tas på allvar. Alla blåsiga platser ska inte bebyggas med vindkraft, men en del ska det.
 • Utbyggandet av vindkraften behöver fortsätta.
 • Att vindkraften växer betyder att den nu påverkar kraftsystemet mer än tidigare. Det märks genom att elpriset har blivit mer oförutsägbart, vilket skadar ekonomin. För att stabilisera priset – när vindkraftsutbyggnaden fortsätter – behövs det nya elanvändare som hela tiden anpassar sig efter vädret. Det skulle till exempel kunna vara produktion av vätgas som stoppas när det är ont om el.
 • Väderberoendet och konkurrensen med andra intressen sätter gränser för vindkraftsutbyggnaden.
 • Vindkraften behöver kombineras med andra fossilfria energislag för att vi ska kunna lita på att få el i tillräcklig mängd när och där vi behöver den.
 • Liberalerna accepterar inte förslaget att elanvändarna och de befintliga elproducenterna ska betala för den havsbaserade vindkraftens kablar in till land.
 • De som bygger havsbaserad vindkraft kommer att få stå för kostnader de orsakar.

Text från www.liberalerna.se/politik/vindkraft

(KD)

Kristdemokraterna

Kristdemokraterna logo

”Vindkraften är en inhemsk förnybar energikälla och fyller därför en viktig roll i Sveriges energiförsörjning. Nationella riktlinjer bör finnas för hur lokalsamhället ska få del av vinsten vid vindkraftsetablering.”

Text från www.kristdemokraterna.se/politik-a-o/vindkraft

(MED)

Medborgerlig Samling

Medborgerlig Samling logo

”Medborgerlig Samling anser att marknaden ska styra utbyggnaden av elproduktion i Sverige. Tyvärr har elmarknaden under lång tid snedvridits av en bred flora av regleringar och subventioner. Att från regeringshåll påstå att “marknaden väljer vindkraft framför kärnkraft” är därför ohederligt.“

Medborgerlig Samlings energipolitik ska vara evidensbaserad. Fakta och beprövade erfarenheter ska ligga till grund för politiska förslag, i stället för ideologiskt färgat tyckande.

Medborgerlig Samling vill:

 • Låta marknaden styra vilken typ av osubventionerad elproduktion som ska byggas.
 • Inte införa några nya subventioner till förnybar elproduktion och avveckla de befintliga.
 • Inte reducera nätavgifterna för vindkraft eller andra intermittenta kraftslag.
 • Satsa på forskning och utveckling av fjärde generationens kärnkraft för att utveckla en långsiktig energilösning för Sverige.
 • Ansluta Sverige till internationella samarbetsorganisationer för Gen IV, exempelvis genom GIF (=Generation IV International Forum).
 • Fortsatt underhålla existerande reaktorer så länge som de behövs för att garantera en stabil elförsörjning.
 • Ta bort restriktionerna för hur många kärnkraftsreaktorer som får finnas i Sverige och var de får ligga.
 • Öppna för att bygga små modulära reaktorer i Sverige.

Energipolitiskt program medborgerligsamling.se > 

(M)

Moderaterna

Moderaterna logo

”Moderaterna vill bevara befintlig kärnkraft och satsa på nästa generations kärnkraft.”

Moderaternas förslag:

 • Ändra det energipolitiska målet för att möjliggöra ett 100 procent fossilfritt elsystem 2040.
 • Ge planerbara kraftslag betalt för de systemviktiga funktioner de tillhandahåller.
 • Satsa mer pengar på forskning och utveckling av små modulära reaktorer.
 • Avskaffa förbudet i lagstiftningen om att det inte får finnas fler än 10 kärnkraftsreaktorer i Sverige.

Text från www.moderaterna.se/var-politik/energi och www.moderaterna.se/vindkraft

(AfS)

Alternativ för Sverige

Alternativ för Sverige logo

”Sveriges lands- och glesbygd, i våra unika landskap från norr till söder, erbjuder människan ett liv nära djur och natur, ett livskraftigt civilsamhälle, små och naturliga gemenskaper, och avstånd till städernas stress, trängsel och buller.”

Alternativ för Sverige vill:

 • Stoppa all vidare vindkraftsutbyggnad
 • Stäng ned och avveckla befintlig vindkraft
 • Återställ naturlandskapet från avvecklad vindkraft i den mån det är möjligt
 • Värna det kommunala vetot mot vindkraft
 • Samhällsviktig infrastruktur ska vara svenskägd
 • En teknikneutral politik för energi och infrastruktur utan subventioner eller straffskatter

Alternativ för Sverige anser att det var fel av Sverige att satsa på storskalig vindkraft. Vindkraften har förstört ovärderliga naturvärden och inneburit att svensk energiproduktion idag inte går att planera, vilket orsakar extrema prisförändringar beroende på väder. Vi anser att alla planer på att fortsätta vindkraftsutbyggnaden måste stoppas omedelbart. Dessutom bör befintliga vindkraftsparker gradvis stängas ned och demonteras, och i den mån det överhuvudtaget är möjligt ska landskapet återställas. Mindre, lokala vindkraftverk som försörjer ett eller flera hus i direkt anslutning till verket har vi inga problem med. Så länge vindkraften byggs ut i Sverige, bör maximal makt till kommunerna ges om att kunna stoppa oönskad produktion. Kommunala folkomröstningar ska alltid hållas, och resultatet respekteras, inför vindkraftsbyggnation. Kommunernas rätt att lägga in veto ska försvaras.

Text från www.alternativforsverige.se/politik/miljo-och-energi

POLITIK & Vindkraft

Var står de politiska partierna i frågan om vindkraft? Här publicerar vi löpande artiklar relaterade till politik och vindkraft.

Älgko i svensk natur. Foto © Kristian Berggren.
Politik
Motvind Sverige

Intervjuserie Energivalet 2022

Det internationella energibolaget Uniper vill bidra till en allsidig belysning av energipolitiken inför valet den 11 september, och har därför tagit initiativ till intervjuserien Energivalet

Läs mer »