fbpx

,

Havsbaserad vindkraft – en natur- och rättsskandal 

Havsbaserad vindkraft – en natur- och rättsskandal 

Tillstånden för havsbaserad vindkraft avgörs av en liten snäv krets konsulter, domare och bolag med nära kopplingar till regeringen. Det är tidigare politiker, sakkunniga och tjänstemän på myndigheter som nu sitter i vindkraftsbolagen med kontakter i regeringen. Det visar en granskning som Motvind Sverige gjort.

Regeringens plan är att omvandla Östersjön till en gigantisk vindkraftsindustri

Regeringens plan är att omvandla Östersjön till en gigantisk vindkraftsindustri. Något som är politiskt drivet. Föga förvånande är det personer som tidigare varit politiskt sakkunniga och  tjänstemän på myndigheter nu jobbar åt vindkraftsbolagen och gör ansökningarna. När Motvind Sverige granskar dokument över miljöutredningar, domstolshandlingar och samråd framkommer stora brister.  T ex har man inte tagit hänsyn till de sakägare som påverkas mest negativt. I exemplet Gävle med projektet Utposten är de yrkesfiskare som fiskar nära kusten, så kallat småskaligt kustfiske, inte ens omnämnda i MKB-rapporten (MKB = miljökonsekvensbeskrivning). Inte heller Länsstyrelsen tar med den lokala fiskenäringen i sitt yttrande. Det kustnära fisket kommer att påverkas negativt av utbyggnaden utanför Gävles kust. Detta är en viktig sakägare som Svea Vind Offshore helt ignorerat i sin tillståndsansökan. 

Svea Vind har bedrivit lobbying mot statliga Havs- och Vattenmyndigheten sedan 2016

Östersjön är ett grunt innanhav, något som förenklar byggandet av industriell vindkraft till havs. Därför har Svea Vind Offshore, som startade som ett skalbolag, bedrivit lobbying mot statliga Havs- och Vattenmyndigheten sedan 2016 för att få bygga kustnära utanför Gävle. I persongalleriet runt Svea Vind hittar vi bland andra Lisa Wärn, som tidigare varit politiskt sakkunnig och pressekreterare åt Maud Olofsson (C). Lisa Wärn är utbildad i media på Södertörns högskola. Numera är hon vd för Svea Vinds stiftelse Svea Green Foundation.

Maria Brolin, grundare och styrelseordförande för Svea Vind Offshore, är f.d. miljöjurist på Länsstyrelsen. Hon sitter även med i referensgruppen för Energimyndighetens och Naturvårdsverkets forskningsprogram Vindval.

Ann-Helen Persson, tidigare vice ordförande i Centerpartiet Gävleborg och f.d ordförande för Gävle Energi, ansvarar för samhällskontakter på Svea Vind Offshore. Här finns också Torbjörn Holmgren, som varit både sakkunnig i Länsstyrelsens Miljöprövningsdelegation och ledamot i Miljödomstolen. Numera är han rådgivare till vindkraftsexploatören Svea Vind Offshore.

Flera stora vindkraftprojekt är under uppsegling i Östersjön

Flera stora projekt är under uppsegling i Östersjön. Längs Gävlekusten planeras ett tiotal projekt varav ett är Utposten. Mellan Öland och Gotland planeras två projekt, kallade Aurora och Kultje. Konsultbolag som anlitats av vindkraftsbolagen är bl a Medins Havs och Vattenkonsulter, AquaBiota och Akustikkonsulten. De anlitas av vindkraftsbolagen för att göra  miljökonsekvensbeskrivningen som är navet i tillståndsprocessen.

Motvind Sveriges granskning visar på stora brister i rapporterna där konsulterna inte kartlagt hur det kustnära fisket kommer att påverkas. Man har heller inte tagit upp påverkan på det unika fågelliv som finns runt Öland och Gotland. När det gäller buller utgår konsulterna från förlegade mätmetoder. Dessa konsultbolag får även stöd av det statliga forskningsprogrammet Vindval för att ”ta fram kunskap och redskap för att underlätta strategisk planering och därigenom en hållbar storskalig utbyggnad av vindkraft på land och till havs”. Att rapporterna som ska vara underlag för vetenskap och fakta innehåller så stora brister är häpnadsväckande. 

Tusentals ton aluminium riskerar läcka ut i havet när det industrialiseras med vindkraft

Det har inte heller gjorts några beräkningar på hur många tusentals ton aluminium som kommer att läcka ut i havet när det industrialiseras med vindkraft. För varje vindkraftverk behövs stora mängder aluminiumbaserad offeranod, som är rostskydd. Offeranoderna, som huvudsakligen består av aluminium, men även av zink och tungmetaller, löses successivt i vattnet.

Enligt Måns Hjernquist, ordförande för Gotlands ornitologiska förening, svarar vindkraften som redan byggts på Näsudden på Gotland för en enorm dödlighet bland fåglar. Med de nya planerna om gigantiska havsbaserade vindkraftsindustrier blir konsekvenserna för det unika fågellivet förödande. Erfarenheter finns redan från Vattenfalls anläggning Näsudden på Gotland där den ornitologiska föreningen kartlagt fågeldöden.

– 70 procent av havsörnarna och 12 procent av kungsörnarna med känd dödsorsak beror på kollisioner med vindkraftverk på Gotland. 20 örnar på Gotland dör varje år på grund av kollisioner med vindkraftverk, säger han i en intervju med Stefan Sauk.

LADDA NER BILAGOR ››


Film: Livet som kustfiskare

Livet som kustfiskare handlar om ett småskaligt och lokalt fiske, i kontrast till det storskaliga industrifiske som äger rum i Östersjön. Vi behöver värna om lokal mat och ett hållbart fiske som håller våra hav i balans samt skapa en medvetenhet hos konsumenterna. Det är en del av det påverkansarbete som projektet Kustfiskarelyftet och Producentorganisationen Kustfiskarna Bottenhavet bedriver.

Solnedgång vid Norrsundet. Foto © www.bergmansfisk.nu
Omslagsfoto: Solnedgång vid Norrsundet. Foto © www.bergmansfisk.nu

Dela gärna »

Motvind Sverige logo
Sök
Arkiv

Senaste artiklarna

Inga fler inlägg att visa

Är du drabbad av vindkraft?

Om du är medlem i vår rikstäckande förening Motvind Sverige är du välkommen att skicka in din historia till oss. Fyll i vår enkät genom knappen nedan, där kan du även bli medlem om du inte redan är det.

Byn Piggaboda vid Lyngsåsa Vindkraftspark i Alvesta kommun