fbpx

Motvind Sverige överklagar regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen

Motvind Sverige överklagar regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen

Överklagan gäller regeringens beslut om tillstånd enligt lagen om Sveriges ekonomiska zon för uppförande och drift av vindkraftsanläggningarna OX2 Galatea-Galene och Vattenfall Kattegatt Syd.

Vi överklagar härmed regeringens beslut om miljötillstånd för vindkraftsparkerna Galatea-Galene och Kattegatt Syd. Dels generellt och dels specifikt mot bakgrund av länsstyrelsen i Hallands bristande handläggning och blockering av avgörande klimat- och miljöinformation till regeringen.

Länsstyrelsen i Halland har undanröjt för landet avgörande samrådsinformation samt undanhållit vetenskaplig evidens i myndighetens beslutsförslag till regeringen. Historiska övergrepp och blockerad samrådsinformation. Länsstyrelsens bristfälliga handläggning medför:

  • Historiskt övergrepp på medborgarnas mänskliga rättigheter, tillgångar och hälsa.
  • Historiskt överlåtande av kontrollen över svenskt landskap, vatten och territorium, luftrum,  livsmiljö och energiresurser till utländska intressen.
  • Nedbrytning av viktiga ekosystem och intag av skadliga ämnen i näringskedjan

Länsstyrelsens beslut fattades trots anmälan av avvikande mening från myndighetens ansvariga för länets naturvård och fiskefrågor samt många fiskeri- och miljöorganisationer. 

Det finns en risk att  beslut fattas av en liten grupp politiskt motiverade tjänstemän, som kan få definitiva prejudicerande effekter, på en avgörande hållbarhetsfråga och på inriktningen av landets energipolitik.

Denna tjänstemannagrupp har godkänt både OX2:s och Vattenfalls miljökonsekvensbeskrivningar utan att kräva vetenskapliga bevis eller att redovisa de samhällseffekter som en vindkraftsetablering medför. 

Detta har sedan antagits av regeringen utan kännedom om myndighetens filtrering av allmänhetens samrådsinformation samt myndighetens bristande insikt om överträdelser av nationella regelverk och internationella åtaganden.

Har regeringsuppdraget egentlig legal grund?

Det bör även prövas om den tidigare regeringens utredningsuppdrag saknat legal grund avseende nationella regelverk och internationella åtaganden.

Vindkraft är klassad som miljöfarlig verksamhet enligt Miljöbalken 7 kapitlet 28 a §. Verksamheten anses därmed ha betydande miljöpåverkan, vilket innebär att den ska genomgå en grundlig miljöbedömning av alla miljöaspekter enligt svensk lag och EU-direktiv och -förordningar. 

Riksföreningen Motvind Sverige

Ladda ner bilagor:

Motvind Sverige överklagar regeringens beslut. Foto Ekaterina-Bolovtsova.
Omslagsfoto: Motvind Sverige överklagar regeringens beslut. Foto Ekaterina-Bolovtsova.

Dela gärna »

Motvind Sverige logo
Search
Arkiv

Senaste artiklarna

Inga fler inlägg att visa

Är du drabbad av vindkraft?

Om du är medlem i vår rikstäckande förening Motvind Sverige är du välkommen att skicka in din historia till oss. Fyll i vår enkät genom knappen nedan, där kan du även bli medlem om du inte redan är det.

Byn Piggaboda vid Lyngsåsa Vindkraftspark i Alvesta kommun