fbpx

Tidaholmsbor kräver att vindkraftstillstånd dras tillbaka

Tidaholmsbor kräver att vindkraftstillstånd dras tillbaka i skrivelse till Kommunfullmäktige angående Velinga Vindkraftspark

Till kommunfullmäktige, Tidaholms kommun. Cc Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

Angående lagligheten av Velinga Vindkraftspark

Beträffande PBL (Plan och bygglagen):

10.10.2019 konstaterade EU-kommissionen i en undersökning att Sveriges regering inte hade införlivat EU MKB-direktivet från 2011 som bl.a. reglerar allmänhetens deltagande i planering av utbyggnaden av vindkraftverk som har stor påverkan på miljön.

2.8.2021 ändrade därför Sveriges regering PBL (Plan- och bygglagen) så att ett MKB-projekt som väntas medföra en betydande miljöpåverkan ska prövas genom detaljplaneläggning (Riksdagsbeslut CU24).

Då svenska regeringen sedan 2011 inte har införlivat gällande överstatliga regler gäller de 2.8.2021vidtagna lagändringarna från denna tidpunkt, vilket medför att områden där vindkraftverk är uppställda eller tillståndsgivna måste detaljplaneläggas. 

Någon detaljplanering av projektområdet för Velinga Vindkraftspark  som Vattenfall Vindkraft AB vill bygga har inte genomförts.

Velinga vindkraftspark  är alltså olaglig och tillståndet ska därför återkallas. Om projektområdet för Velinga vindkraftspark  därför ska detaljplaneläggas i framtiden begär vi härmed, med stöd av riksdagsbeslut CU24, deltagande i detaljplaneläggningen. 

Beträffande fastighetspriser:

I EU MKB-direktivet, artikel 3.1.d, står: ”Miljökonsekvensbedömningen ska i varje enskilt fall på ett lämpligt sätt identifiera, beskriva och bedöma de betydande direkta och indirekta effekterna av ett projekt beträffande … d) materiella tillgångar…”.En MKB som ska ligga till grund för ett tillstånd till en storskalig vindkraftsanläggning, ska alltså på ett lämpligt sätt ”identifiera, beskriva och bedöma de betydande direkta och indirekta effekterna av ett projekt beträffande materiella tillgångar”. Här finns inget tolkningsutrymme. En fastighet är en materiell tillgång – något som knappast kan ifrågasättas. Att en värdenedgång på en fastighet kan vara en direkt eller indirekt effekt av en vindkraftsetablering kan inte heller ifrågasättas (se bl.a. studie gjord av Hans Westlund, KTH, och Mats Wilhelmsson, KTH: The Socio-Economic Cost of Wind Turbines: A Swedish Case Study, publicerad i juli 2021. Sustainability 2021, 13, 6892. https://doi.org/10.3390/su13126892).

Detta innebär att en MKB enligt svensk rätt ska innehålla en beskrivning av hur omgivande fastigheters värde påverkas av etableringen. Den miljökonsekvensbeskrivning som ligger till grund för bedömningen av Velinga vindkraftspark  innehåller inte en sådan beskrivning av påverkan på priserna på omgivande fastigheter. Tillståndet har därför beviljats på ett otillräckligt underlag och måste därför även av denna anledning återkallas.

Beträffande EU-direktiv Maskindirektiv 2006/42/EG:

Vi gör också kommunfullmäktige uppmärksam på att vi som skydd för liv och hälsa kräver att skyddsbestämmelserna i EU-direktiv Maskindirektiv 2006/42/EG skall tillämpas vid frågor om vindkraftverk. Detta innebär att tillverkaren ska tillhandahålla en säkerhetsanalys där det framgår att propellern (rotorbladet) skall inhägnas, utifrån kravet att säkerställa att maskinen inte kan skada människor eller deras husdjur. Punkten det gäller handlar om icke åtgärdade risker att inkapsla befintlig propeller. Notera att enbart skyltning inte uppfyller skyddskraven i Bilaga I till Maskindirektivet.

Vindkraftsindustrin har på ett förslaget sätt lyckats dölja denna brist i de MKB som legat till grund för hittillsvarande vindkraftsetableringar. Det innebär inte att denna praxis är rättsenlig.

Beträffande artskydd:

Vi har tidigare i samband med Vattenfall Vindkraft AB:s tillståndsansökan vid Mark- och miljödomstolen påpekat förekomsten av ett stort antal skyddade fåglar, fladdermöss och växter i projektområdet.

Tillstånd att bygga Velinga vindkraftspark beviljades av Mark- och miljödomstolen innan EU-domstolens dom i de sammanförda målen C-473/19 och C-474/19 beträffande artskyddet vid skogsbruk och andra markintensiva aktiviteter till exempel bergtäkter, byggnation av betongfundament, vägdragningar m.m. kom den 4 mars 2021.

Denna nya dom är ofördröjligen tillämpbar i Sverige.

Tidigare har svenska domstolar tolkat förbudet som att en hel population av en skyddadart måste påverkas för att en verksamhet, t.ex. skogsavverkning, ska stoppas. Men enligt ovannämnda EU-dom ska nu förbudet generellt gälla även om endast en individ av en skyddad art störs eller skadas.

Byggandet av Vindkraftsindustri (Vindkraftspark) Velinga kommer att medföra en stor risk att  fladdermöss och fåglar riskerar att dödas.

Byggandet av Velinga Vindkraftspark  strider alltså mot EU-domstolens dom som kom den 4 mars 2021 i de sammanförda målen C-473/19 och C-474/19. Velinga vindkraftspark  är alltså olaglig och tillståndet ska därför återkallas.

Tidaholm 2022-07-12

Med vänlig hälsning

Peter Nilsson

Stefan Lundin

Lolita Ostermark

Gert Malmqvist

Jerker Stenberg

Monika Karlsson

Eje Carlgren

Ronnie Carlgren

Alessia Schergna

Linus Bjurström

Marie Lundblom

Vivan Gustavsson

Bror Gustavsson

Karin Brunbäck

Mikael Karlsson

Jan Andersson

Cecilia Linder Karlsson

Bo Karlsson

Eivind Foght Lindqvist

Eva Foght Lindqvist

Eva Ekberg

Läs fallstudien om Tidaholm här ›› Fallstudie Velinga vindkraftsindustri och Råmmarehemmet i Tidaholms kommun

Dela gärna »

Motvind Sverige logo
Arkiv

Senaste artiklarna

Inga fler inlägg att visa

Är du drabbad av vindkraft?

Om du är medlem i vår rikstäckande förening Motvind Sverige är du välkommen att skicka in din historia till oss. Fyll i vår enkät genom knappen nedan, där kan du även bli medlem om du inte redan är det.

Byn Piggaboda vid Lyngsåsa Vindkraftspark i Alvesta kommun