fbpx

Motvind Sverige erbjuder kommuner information om vindkraftsetableringar

Motvind Sverige erbjuder kommuner information om vindkraftsetableringar

Det saknas juridisk kunskap ute i Sveriges kommuner om vilka lagar och förordningar som gäller i samband med vindkraftsetableringar. Därför kommer den nationella föreningen Motvind Sverige att distribuera informationsmaterial för att höja kunskapsnivån.

– Vi ser att det bland både tjänstemän och politiker på kommunal nivå finns stora kunskapsbrister gällande vindkraftsetableringar. För att öka förutsättningarna för ett rättssäkert beslutsfattande på kommunal nivå erbjuder vi därför information, säger Madeleine Staaf Kura, koordinator på Motvind Sverige.

Kontraproduktiv etablering

En vindkraftsetablering medför, förutom negativ påverkan på människors hälsa, natur, ekonomi och miljö, också negativa ekonomiska konsekvenser för kommunen där etableringen är direkt kontraproduktiv. Detta både med tanke på att fastighetsvärden sjunker inom ett mycket stort påverkansområde, samt att de som har ekonomiska möjligheter kan välja att flytta ifrån kommunen – skattebasen för kommunen minskar. 

Dessutom råder det redan idag en upparbetad skuld till drabbade fastighetsägare där det behövs en plan för retroaktiv ersättning. Vetenskapliga studier visar att fastigheter inom en radie av åtta kilometer runt anläggningarna lider av förmögenhetsskada när värdet på fastigheten sjunker. Enligt befintlig svensk lagstiftning har dessa sakägare rätt till ersättning för förmögenhetsskada och intrång. Detta regleras i både regeringsformen och i miljöbalken. Om inte bolagen agerar för ersättning är det kommunernas skyldighet att ersätta drabbade sakägare som lider skada, eftersom vindkraftsetableringarna är ett resultat av kommunernas myndighetsutövning. Svensk lagstiftning måste gälla också för vindkraftsindustrin.

Remissvar

Nyligen överlämnade Riksföreningen Motvind Sverige ett genomarbetat remissvar till Klimat-och näringslivsdepartementet över SOU 2023:18, Värdet av vinden. De slutsatser som presenteras i remissvaret är av stort värde även för kommunerna och därför kommer  Motvind Sverige att distribuera remissvaret med bilagor till Sveriges alla kommuner. Remissvaret beskriver hur vindkraftsetableringarna som de genomförs idag strider mot mål 3 i Agenda 2030, mot Regeringensformen, Europakonventionen och EU-stadgan.

Motvind Sverige kräver därför stopp för all fortsatt utbyggnad av vindkraft i Sverige till dess att ersättnings- och inlösenfrågorna för drabbade sakägare praktiseras enligt gällande lagstiftning, samt till dess att alla redan drabbade sakägare fått sin rättmätiga ersättning för de skador som vindkraften hittills förorsakat enskilda fastighetsägare.

Torbjörn Sjödin
Ordförande Riksföreningen Motvind Sverige

Motvind Sverige erbjuder kommuner information om vindkraftsetableringar. Foto Andrea Piacquadio.
Omslagsfoto: Motvind Sverige erbjuder kommuner information om vindkraftsetableringar. Foto Andrea Piacquadio.

Dela gärna »

Motvind Sverige logo
Sök
Arkiv

Senaste artiklarna

Inga fler inlägg att visa

Är du drabbad av vindkraft?

Om du är medlem i vår rikstäckande förening Motvind Sverige är du välkommen att skicka in din historia till oss. Fyll i vår enkät genom knappen nedan, där kan du även bli medlem om du inte redan är det.

Byn Piggaboda vid Lyngsåsa Vindkraftspark i Alvesta kommun