fbpx

Vindkraftens framtid efter valet 2022

Vindkraftens framtid efter valet 2022

Text av Advokat och fastighetsjurist Hans Kindstrand 2022-10-16
RVNO Juristgruppen

Den regering som nu tillträder har en tydligt uttalad agenda – energipolitiken skall vara teknikneutral vilket bl a innebär att vindkraften skall svara för egna kostnader. 

Det här kräver:

 • Uppstädning av tidigare försyndelser
 • Nya regler för framtiden

Städuppdraget

Av Mats Wilhelmssons studie framgår att den hittillsvarande utbyggnaden medfört att mycket stora ekonomiska värden överförts från småhusägare till vindindustrin. Det finns i 32 kap MB regler om ersättning för miljöskada, med ett strikt ansvar för den som driver en miljöfarlig verksamhet. Ersättning skall utgå för personskada, sakskada och ren förmögenhetsskada. Där finns bestämmelser om bevislättnad och en del annat, men:

 • Den som drabbas har inte tillgång till en rättvis rättegång. Jag har utrett saken och den privatperson som drar igång en rättegång mot ett vindkraftsbolag riskerar vid förlust att få betala rättegångskostnader om upp till tio miljoner kronor. 
 • Rättegången skall drivas hos de domstolar som tillåtit den miljöfarliga verksamheten – dvs opartiskheten kan ifrågasättas.

Det här svarar inte mot Sveriges åtaganden enligt Europakonventionen om tillgång till en opartisk och rättvis rättegång men kan enkelt rättas till:

 • Överför bestämmelserna i MB 32 kap till skadeståndslagen – vilket medför att ett skadeståndskrav kommer att prövas av allmän domstol.
 • Inför samma rättegångskostnadsregler som vid expropriation – vilket medför att den som bedriver den miljöfarliga verksamhet som föranleder skada för omgivningen får svara för bägge parters rättegångskostnader i första instans. 

Framtiden

Hittillsvarande vindkraftsutbyggnad har präglats av någon sorts Klondyke inställning. Efter en ytlig förstudie har vindkraftsbolagen i bäst fall bjudit in närboende till ett samråd. Genom offentliggörandet av vindkraftsplanerna har värdenedgången på omgivande småhusfastigheter påbörjats. 

Det här är inte en rimlig ordning. För att över huvud taget kunna genomföras erfordras:

 • Att försvaret inte har några allvarliga invändningar
 • Att projektet har stöd i kommunens översiktsplan

Det här är frågor som borde vara klarlagda innan projektet ens är ett projekt. Det här är också frågor som tar lång tid i anspråk. Den nuvarande ordningen innebär att ett vindkraftsprojekt kan offentliggöras med en värdenedgång på näraliggande fastigheter som fastighetsägarna inte har någon rättslig möjlighet att invända mot. Någon tidsram för projektets genomförande finns inte. Det här är en ordning som inte är acceptabel om man utgår från gällande rättsordning:

 • Den vars civila rättigheter kränkts skall ha tillgång till effektiva rättsmedel och tillgång till en opartisk rättegång inom skälig tid. 
 • Ett offentliggjort vindkraftsprojekt påminner mycket om Zoonexpropritation som var ett rättsinstitut som Europadomstolen underkände redan i början på 1980-talet. 

Det här kan man enkelt komma tillrätta med:

 • Sätt en tydlig tidsram. När ett vindkraftsprojekt offentliggjorts eller på annat sätt kommit till allmän kännedom kan vindkraftsexploatören ges en tidsfrist – förslagsvis ett år – att ta ställning till om projektet är värt att fullfölja. Därefter gäller samma processregler som för genomförda projekt. Dvs 
 • Bestämmelserna i MB 32 kap till skadeståndslagen gäller fullt ut– vilket medför att ett skadeståndskrav kommer att prövas av allmän domstol.
 • Samma rättegångskostnadsregler gäller som vid expropriation – vilket medför att den som projekterar en miljöfarlig verksamhet som föranleder skada för näraliggande fastigheter får svara för bägge parters rättegångskostnader i första instans. 

Text av Advokat Hans Kindstrand 2022-10-16
RVNO Juristgruppen


Egendomsskyddet mm

Regeringsformen 2 kap. 15 § Egendomsskydd och allemansrätt 

• Vars och ens egendom är tryggad genom att ingen kan tvingas avstå sin egendom till det allmänna eller till någon enskild genom expropriation eller något annat sådant förfogande eller tåla att det allmänna inskränker användningen av mark eller byggnad utom när det krävs för att tillgodose angelägna allmänna intressen. Den som genom expropriation eller något annat sådant förfogande tvingas avstå sin egendom ska vara tillförsäkrad full ersättning för förlusten. Ersättning ska också vara tillförsäkrad den för vilken det allmänna inskränker användningen av mark eller byggnad på sådant sätt att pågående markanvändning inom berörd del av fastigheten avsevärt försvåras eller att skada uppkommer som är betydande i förhållande till värdet på denna del av fastigheten. Ersättningen ska bestämmas enligt grunder som anges i lag. Vid inskränkningar i användningen av mark eller byggnad som sker av hälsoskydds-, miljöskydds- eller säkerhetsskäl gäller dock vad som följer av lag i fråga om rätt till ersättning. Alla ska ha tillgång till naturen enligt allemansrätten oberoende av vad som föreskrivits ovan. 1 Ändring i Regeringsformen genom lag 2010:14

Regeringsformen 11 kap. 14 § Lagprövning 

• Finner en domstol att en föreskrift står i strid med en bestämmelse i grundlag eller annan överordnad författning får föreskriften inte tillämpas. Detsamma gäller om stadgad ordning i något väsentligt hänseende har åsidosatts vid föreskriftens tillkomst. Vid prövning enligt första stycket av en lag ska det särskilt beaktas att riksdagen är folkets främsta företrädare och att grundlag går före lag. 

Europakonventionen Artikel 6 – tillgång till rättvis rättegång 

 • ”Var och en skall, vid prövningen av hans civila rättigheter och skyldigheter eller av en anklagelse mot honom för brott, vara berättigad till en rättvis och offentlig förhandling inom skälig tid och inför en oavhängig och opartisk domstol, som upprättats enligt lag. Domen skall avkunnas offentligt, men pressen och allmänheten får utestängas från förhandlingen eller en del därav av hänsyn till den allmänna moralen, den allmänna ordningen eller den nationella säkerheten i ett demokratiskt samhälle, eller då minderårigas intressen eller skyddet för parternas privatliv så kräver eller, i den mån domstolen finner det strängt nödvändigt, under särskilda omständigheter när offentlighet skulle skada rättvisans intresse.”

Europakonventionen Artikel 13 – Rätt till ett effektivt rättsmedel

 • ”Var och en, vars i denna konvention angivna fri- och rättigheter kränkts, skall ha tillgång till ett effektivt rättsmedel inför en nationell myndighet och detta även om kränkningen förövats av någon under utövning av offentlig myndighet.”

Europakonventionen Första tilläggsprotokollet – egendomsskyddet Artikel 1 

• ”Varje fysisk eller juridisk person skall ha rätt till respekt för sin egendom. Ingen får berövas sin egendom annat än i det allmännas intresse och under de förutsättningar som anges i lag och i folkrättens allmänna grundsatser.” 

EU-stadgan artikel 17 

• Rätt till egendom 1. ”Var och en har rätt att besitta lagligen förvärvad egendom, att nyttja den, att förfoga över den och att testamentera bort den. Ingen får berövas sin egendom utom då samhällsnyttan kräver det, i de fall och under de förutsättningar som föreskrivs i lag och mot rättmätig ersättning för sin förlust i rätt tid.”

Skadeståndslagen 3 kap. 4 § i lydelse från 1 augusti 2022

• Staten eller en kommun ska ersätta personskada, sakskada, ren förmögenhetsskada, skada på grund av att någon kränks på sätt som anges i 2 kap. 3 § och skada som ersätts enligt 2 kap. 3 a §, om skadan uppkommit till följd av att den skadelidandes grundläggande fri- och rättigheter enligt 2 kap. regeringsformen eller enligt den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna har överträtts från statens eller kommunens sida, och annan ideell skada som uppkommit till följd av en sådan rättighetsöverträdelse.

Skadestånd enligt första stycket ska betalas endast i den utsträckning det är nödvändigt för att gottgöra överträdelsen.


Läs mer


Dela gärna »

Motvind Sverige logo
Sök
Arkiv

Senaste artiklarna

Inga fler inlägg att visa

Är du drabbad av vindkraft?

Om du är medlem i vår rikstäckande förening Motvind Sverige är du välkommen att skicka in din historia till oss. Fyll i vår enkät genom knappen nedan, där kan du även bli medlem om du inte redan är det.

Byn Piggaboda vid Lyngsåsa Vindkraftspark i Alvesta kommun