fbpx

Motvind Sveriges remissvar till SOU “Värdet av vinden”

Riksföreningen Motvind Sveriges remissvar till SOU “Värdet av vinden

Motvind Sverige har idag presenterat sin utredning och remissvar gällande SOU “Värdet av vinden” – Incitamentsutredningen, till regeringen. Presskonferensen hölls den 8 september 2023 på World Trade Center i Stockholm och sändes live via Zoom och YouTube. Se inspelning här på Motvinds YouTube-kanal ››

När storskalig vindkraftsexploatering görs minskar omkringliggande fastigheters värden, visar studier och vetenskap. Det resulterar i ett intrång och förmögenhetsskador i andra människors äganderätt och det strider mot svensk lagstiftning.

Vindkraftsindustrins förorsakade skador är förutsägbara och avsiktliga och sker på bekostnad av individuell egendom. Etableringarna strider mot principen och befintlig lagstiftning att den som vållar skada bör ersätta den drabbade.

Regeringens utredning SOU 2023:18 “Värdet av vinden” har felaktigt fokuserat på förslag att ytterligare ge positiva incitament för vindkraften, detta istället för att adressera de problem med ekonomiska skador som den orsakar. Utredningen har ignorerat de verkliga kostnaderna.

Den nya regeringen har efter utredningens offentliggörande erkänt behovet av ett robust och fossilfritt elsystem, där kraftslagen ges lika förutsättningar. Vindkraftsindustrin har hittills inte levererat på detta löfte utan har fortsatt egna förmåner där de kan vältra över de verkliga kostnaderna på drabbade fastighetsägare.

Förslaget i Motvind Sveriges remissvar är att minska det lokala motståndet genom att vindkraftsindustrin betalar den verkliga kostnaden för etableringarna och att bolagen erbjuder full kompensation för den förmögenhetsskada som drabbar intilliggande fastighetsägare lider. Detta så att människor ges förutsättningar att flytta och att medborgarna hålls skadeslösa.

Kravet är att vindindustrin tar ekonomiskt ansvar för de skador den förorsakar och om den inte kan göra det bör den inte bedriva verksamhet. Detta eftersom den primärt är vinstorienterad och inte har någon leveransplikt. Det är marknaden som ska avgöra kraftslag och individernas egendomsskydd och rättssäkerhet ska prioriteras framför vindkraftens intressen.

Sammanfattning av remissvaret: 

  1. Ersättning ska betalas för den skada som en vindkraftsetablering orsakar. Vinstdelning kan komma ifråga först när skadan är ersatt.
  2. Vid inlösen ska expropriationslagens bestämmelser tillämpas. En vindkraftsetablering ska inte ha några förmånliga särregler.
  3. Lokalsamhället – Om sakägarna ersätts för skada behövs inget incitament till lokalsamhället.
  4. Kommunen – Utgångspunkten är att en kommun har ett helhetsansvar för sina medborgare ur ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv, enligt Agenda 2030 mål nr 3.
  5. Investerarintresset – Vindkraft är inte något självändamål. Om vindindustrin inte kan bära sina egna kostnader har den ingen funktion som energikälla.  
  6. och 7.  Att inte tillgodose berörda sakägare med ett rättsenligt egendomsskydd, att inte tillhandahålla relevanta rättsmedel, att inte tillhandahålla tillgång till en opartisk och rättvis rättegång inom skälig tid är vart och ett rekvisit som ger den drabbade rätt till grundlagsskadestånd enligt skadeståndslagen 3 kap 4§.

Riksföreningen Motvind Sverige

LADDA NER BILAGOR:

Skuggningseffekter av vindkraft hos Doris och Rune i Krokek
Omslagsfoto: Ett besök hos Doris & Rune som blivit grannar med ett vindkraftverk, ca 300 meter från bostaden. Utöver ständiga ljud så ger vindkraftverkets vingar ifrån sig skuggor som slår över gården upp till 90 minuter varje kväll under hela sommarhalvåret. Film © Huggorm Productions och Rättvis vind i Holaveden www.vindkraft-odeshog.se

Dela gärna »

Motvind Sverige logo
Sök
Arkiv

Senaste artiklarna

Inga fler inlägg att visa

Är du drabbad av vindkraft?

Om du är medlem i vår rikstäckande förening Motvind Sverige är du välkommen att skicka in din historia till oss. Fyll i vår enkät genom knappen nedan, där kan du även bli medlem om du inte redan är det.

Byn Piggaboda vid Lyngsåsa Vindkraftspark i Alvesta kommun