fbpx

Svenska Kyrkan arrenderar ut mark innan samrådsmötet med invånarna ägt rum

Svenska Kyrkan arrenderar ut mark innan samrådsmötet med invånarna ägt rum

Text av Jenny Nilsson i Osby, Skåne

Lokalinvånarna säger Nej till Vindkraftsparken Liasjön, Osby. Eurowind Energy  avser att ansöka om att placera 15 st 270 meter höga vindkraftverk enligt en box-modell 7 km norr om Osby, Skåne.  

Eurowind ska presentera sitt underlag för Osbys politiker den 1 februari 2023. Samrådsmöte med närboende och andra berörda vill exploatören hålla i mars/april samma år. Därefter ska Osbys politiker fatta beslut i kommunfullmäktige någon gång under hösten 2023. 

Minskat fastighetsvärde och försämrad livsmiljö

Jag som skriver bor cirka en kilometer söder om det planerade vindkraftsområdet. Beslutet kommer således ha stor påverkan på både min ekonomi, då värdet på min fastighet minskar, men också min livsmiljö, som kommer att begränsas av industrianläggningen med tillhörande buller och störningar i en annars tyst miljö. 

”Vi bor inte i skogen för att leva resten av våra liv till den bullernivå som anses rimlig i en fabrik.”

Så här fick vi reda på vad som var på gång

Närboende fick tag i ett underlag som kommit på avvägar. Ett underlag som bestod av ett samrådsunderlag och mötesanteckningar från två samrådsmöten. Möten som Osby kommun, Älmhults kommun, Länsstyrelsen och Eurowind hade i september 2022. 

Efter närmare granskning framgick att samrådsunderlaget var byggt på falsarium och manipulerade analyser. När vindkraftsexploatören och Osby kommun konfronteras svarade de med ”att det är tidigt i processen”. 

Flertalet närboende och markägare med mark gränsande till området ifrågasatte varför denna information undanhållits oss. Avsikten var uppenbarligen att vi inte skulle få veta något förrän i mars/april 2023 i samband med inbjudan till samrådsmötet. Då skulle det redan vara klart med en etablering och samrådet endast en formalia. Om vi väntat till samrådet hade Osby kommuns politiker och tjänstemännen på länsstyrelsen redan blivit så fullmatade med ensidig ”fakta” och ”information” från bolaget Eurowind Energy att de inte skulle kunna backa ur. 

”Stoppa detta prestigeprojekt innan vårt närområde, vår ekonomi och vår miljö blir skändad.”

Yttranden saknades

Boende och markägare har skickat in flertalet yttranden till Osby kommun, Eurowind och Länsstyrelsen. För att säkerställa att dessa yttranden diarieförts hos Osby kommun bad vi om att få ut samtliga diarieförda uppgifter. Något som visade sig vara befogat, då yttranden saknades. Osby kommun hade dock själv valt att diarieföra en intern mailkorrespondens. En väldigt intressant sådan. I denna korrespondens tillfrågas Miljöinspektören, som är ekolog, om det finns skyddsvärda arter i det aktuella området. Kommunekologen väljer att svara med att området är extremt artfattigt.

Både dokumentation och vittnesuppgifter visar däremot att det finns flertalet arter som i andra ärenden anses som skyddsvärda, bland annat örn, tjäder, orre, fladdermöss, vitspräcklig ormvråk, flera ugglearter och föryngring av lodjur. Kommunekologen har själv intygat att tjäderspel förekommer på flera platser i området. Vi ifrågasätter därmed miljöinspektörens opartiskhet och varför han ger felaktiga uppgifter till vindkraftsexploatören.

Berörda markägare har redan skrivit på arrendeavtal

Givetvis är inga av markägarna som planerar att upplåta sina marker till industrin bosatta i området/kommunen. De kommer inte att påverkas negativt av exploateringen utan ser på det hela utifrån egna snäva ekonomiska intressen, utan hänsyn till djur och människor som bor och verkar i området. 

En stor markägare i området är Lunds stift, som vi varit i kontakt med. Ansvarig chef för egendomsförvaltningen, Katarina Hallenborg, visste inte ens var marken låg, och hon hade heller aldrig besökt området. Trots det skriver hon under ett arrendeavtal med Eurowind utan att kontakta boende och berörda i församlingen som ingår i stiftet. 

Riskområden på fastighetsägarnas mark

Eurowind intygar själva att aktuella vindkraftverk kommer att kasta iväg is 533 meter. Ägare till angränsande fastigheter konfronterade Eurowind angående det riskområde som kommer att uppstå på deras egen mark om vindkraftverk placeras 100 meter från fastighetsgränsen. Då svarade Eurowind med ”Att så kan det bli och det är lagligt”. Inte nog med att Eurowind vill förstöra ett otroligt vackert strövområde – de anser dessutom att det är fullt rimligt att vi inte ska kunna bruka och vistas på vår egen mark längre. 

”Detta är ett stort intrång på allemansrätten och rätten för oss att kunna bruka och nyttja vår egen mark.”

Eventuella utsläpp att få förödande konsekvenser

Då området är rikt på vattenådror, åar, dammar och sjöar kommer eventuella utsläpp att få förödande konsekvenser. Vi konfronterade därför Eurowind angående utsläpp av mikroplast. Eurowind ansåg dock att turbinbladen består av 70% kolfiber (vilket enligt vederbörande är synonymt med sand) och 30% härdplast. Vederbörande påstod därtill att det inte finns någon forskning på att härdplast blir till mikroplast när det eroderar. 

”Vi behöver en tillförlitlig reglerbar kraftproduktion. Inte något som bara belastar kraftnätet och som kräver reglerenergi i form av lika stor produktion av annan stabil el.”

Några förtydliganden:

 • Husens värde kommer att rasa enligt en färsk studie från KTH. Studien är baserad på ca 100.000 husförsäljningar under åren 2013-2018. Vindkraftverken i studien har genomsnitts höjden 173m varav 25% har en höjd över medelhöjden. Studien visar att inom en radie på 0-2km från vkv-park med 10st vkv eller fler minskar värdet på husen med nästan 30%. Värdeminskningen beräknas dessutom öka markant vid vkv-parker högre än genomsnitts höjden 173m, se nedan.

If we divide the material into properties proximate to higher than average wind turbines, we can first state that relatively few properties are within 20 km of these. The heterogeneity also seems to be greater, as the degree of explanation drops to just over 60 percent. The estimated effect of being in the range of 0–2 km, compared to 18–20 km, is statistically significant, and the economic interpretation is that the effect is significant—just over 40 percent lower prices, according to the model.

Källa: www.mdpi.com/2071-1050/13/12/6892

 • Iskast. Eurowind skriver själv att aktuella vkv kommer att kasta iväg is 533m. Då tar inte denna analys hänsyn till topografin i området eller att fallande föremål kan förflyttas ytterligare i stark vind. Vi kommer inte kunna vistas i detta strövområde såvida vi inte vill riskera att dö. Jag kommer inte kunna gå 400 meter ifrån min egen trädgård stora delar av året. Vi kommer inte kunna nyttja delar av min svärfars fastighet (~22ha). Skogsarbete och jakt kommer bli lidande. Vår egen mark kommer vara skyltad med Området beträds på egen risk. Detta kommer vara ett stort intrång på allemansrätten och rätten för oss att kunna bruka och nyttja vår egen mark.
 • Buller. Se drabbades vittnesmål på Karsholm www.karsholmsvindkraft.se/drabbades-vittnesmal Dessa vkv är 5st med en höjd på 150m och de är placerade 1km ifrån bostäder. Hos oss planeras det 15st 270m höga vkv. Värt att ta med i beräkningen är att 40dbA är genomsnittet av de ljudtoppar och ljuddalar som beräknas under en given tid. 40dbA är alltså inte måttet på ljudtopparna som kommer att nå vår öron utan en halvering av dess.

Några tillägg:

 • Flertalet yttrande från boende som skriftligen kommit in till Osby kommun har ej blivit diarieförda.
 • Diskussionsunderlaget utgår till stor del ifrån 170m höga verk men entreprenören avser ansöka för 270m höga
 • Vindkraftplanen blev sist reviderad 2014. Tog man hänsyn till så här höga verk då?
 • Högsta ersättning för närboende är 100K i engångsersättning. Högsta ersättning för gränsande markägare är 15K/år. Fastställt av en granne i telefonsamtal med Eurowind.
 • Entreprenören säger att vkv-blad ”innehåller 70% glasfiber (som görs av sand) och 30% härdplast.Institute som RISE tittar på om även härdplast skulle kunna orsaka mikroplaster […] men i nuläget finns det ingen forskning som visar på detta. Det finns alltså inga belägg för att vindkraft emitterar mikroplaster vid drift eller nedmontering”.

Text av Jenny Nilsson i Osby, Skåne

Kväll och fullmåne i Osby hos Jenny Nilsson. Precis där månen är avser Eurowind Energy bygga vindkraftparken Liasjön. Jennys sovrumsfönster är på just den gaveln mot de planerade vindkraftverken. Foto © Jenny Nilsson.
Kväll och fullmåne i Osby hos Jenny Nilsson. Precis där månen är avser Eurowind Energy bygga vindkraftparken Liasjön. Jennys sovrumsfönster är på just den gaveln mot de planerade vindkraftverken. Foto © Jenny Nilsson.
Våtmarker i idyllen Osby. Eurowind Energy avser bygga vindkraftparken Liasjön i området. Foto © Jenny Nilsson.
Våtmarker i idyllen Osby. Eurowind Energy avser bygga vindkraftparken Liasjön i området. Foto © Jenny Nilsson.

Ladda ner bilagor:

 • Vindkraftspark Liasjön, samråd kommun och LST inför tillståndsprövning enligt Miljöbalken, sammanställning mötesanteckningar 220928, ladda ner ››
 • Samrådsunderlag vindpark Liasjön 20220902, ladda ner ››
 • Yttrande Jenny Nilsson om Vindkraftparken Liasjön 20221201, ladda ner ››

Samrådsmöten – ett spel för gallerierna då de inte har någon juridisk funktion
Samrådsmöten –  ett spel för gallerierna då det inte har någon juridisk funktion


Läs mer om vindkraftsplanerna i Osby:

Henrik Gustafsson, som är en av de boende i närområdet där möjligheten för vindkraft nu utreds, tar upp frågan om mikroplaster.

– En upptäckt som vi gjort är att efterhand som vindkraftverken står ute och snurrar så slits verken, och det i sig resulterar i att det sprids mikroplast. Och den här mikroplasten kommer så småningom ta sig till närliggande vattendrag som mynnar ut i Osbysjön, säger han.

Tove Hagström bemöter frågan genom att hänvisa till ett utdrag ur ett dokument som Svensk vindenergi publicerat 2021:

”Mikroplaster åsyftar små plastbitar från termoplaster, något som inte återfinns i vindkraftverk. Bladen tillverkas av kompositmaterial, cirka 70 procent av glasfiber (som görs av sand), och 30 procent härdplast. Institute som RISE tittar på om även härdplast skulle kunna orsaka mikroplaster […] men i nuläget finns det ingen forskning som visar på detta. Det finns alltså inga belägg för att vindkraft emitterar mikroplaster vid drift eller nedmontering”.

– Vi vill aktivt bidra till möjliggörande av fossilfri energiproduktion. Det ställningstagandet gäller helt generellt. Men det betyder inte på något sätt att det kommer att bli vindkraftsverk i området. Alla kommer bjudas in i processen. Marken är upplåten för projektören, men om förutsättningarna inte finns så byggs inga vindkraftsverk på platsen, säger Katarina Hallenborg

 • Insändare Säffle-Tidningen 13 mars 2021 ›› Vindkraft i Knöstad – till nytta för vem? Ur texten: ”Generellt kännetecknas Knöstad-projektet av brist på information och kommunikation från kommunen och Eurowind Energy: till exempel om vilken ekonomisk vinst lokalsamhället faktiskt uppnår genom utvecklingen av vindkraftsparken, eller vilken typ av  kompensation kommunen och invånarna kommer att få till följd av ett så drastiskt ingripande i omgivningen. Frågorna är många och obesvarade.

Dela gärna »

Motvind Sverige logo
Search
Arkiv

Senaste artiklarna

Inga fler inlägg att visa

Är du drabbad av vindkraft?

Om du är medlem i vår rikstäckande förening Motvind Sverige är du välkommen att skicka in din historia till oss. Fyll i vår enkät genom knappen nedan, där kan du även bli medlem om du inte redan är det.

Byn Piggaboda vid Lyngsåsa Vindkraftspark i Alvesta kommun